Семинар / 16.12.2019

МЕТОДИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ЗАДОЦНЕТА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

Стопанска комора на Македонија


   

Еднодневна работилница на тема:

МЕТОДИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ЗАДОЦНЕТА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА, ПРАКТИКУВАЊЕ НАВРЕМЕНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБВРСКИ И ПРАВНА ЗАШТИТА ВО ДЕЛОВНАТА СОРАБОТКА

16.12.2019 година (понеделник)
10:00-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

 

Стопанската комора на Македонија, на 16 декември 2019 година, организира еднодневна работилница на тема: „Методи за надминување на проблемот на задоцнета наплата на побарувања, практикување навремено исполнување на паричните обврски и правна заштита во деловната соработка“. Правната, но, и економската сигурност во бизнисот во голема мера зависи од способноста на правните субјекти да веруваат дека трансакциите во кои стапуваат, односно договорите кои ги склучуваат ќе бидат исполнети целособразно, навремено и комплетно. Оттука, цел на работилницата е да се одговори на секогаш актуелното прашање: кои методи на заштита можат да се применат при соочување со предизвикот на задоцнета наплата на побарувањата помеѓу правните субјекти, кои се најдобрите и најсигурните начини за наплата на таквите побарувања, и како да се гради деловна практика на навремено исполнување на паричните обврски, како во домашниот, така и во надворешниот промет со странски субјекти.

Одговорот на ваквото прашање ќе се обезбеди преку преглед на правната регулатива која ја засегнува темата од интерес, а особено: настанувањето и докажувањето на постоењето на побарување, доброволната, но и присилната наплата на побарување, договорното регулирање на исплаќањето на паричните побарувања, како и облиците на меѓусебно намирување. При тоа, детално ќе бидат објаснати сите потребни дејствија и процедури, користејќи се со практични примери на одлуки, решенија и пресуди, како и со дискусија во врска со најчестите прашања и дилеми кои се сретнуваат во текот на исполнувањето и наплатата на паричните обврски.

ПРОГРАМА

I. НАСТАНУВАЊЕ И ДОКАЖУВАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА ПОБАРУВАЊЕ

- Фактурата како документ кој искажува остварен промет
  • Влезна и излезна фактура;
  • Форма и содржина;
  • Составни елементи;
  • Момент на доспеаност;
  • Напомена во фактурата за извршен промет за целите на ДДВ;
  • Застареност;
- Практични примери.

II. ОПОМЕНАТА ПРЕД ТУЖБА КАКО НАЧИН ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ; 

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА

- Опомена пред тужба;
- Законска регулатива:
  • Закон за финансиска дисциплина;
  • Подрачје на примена;
  • Рокови на исполнување;
  • Надоместок за доцнење;
  • Надзор и контрола врз економските оператори;
  • Прекршочна постапка;
- Практични примери.

III. НОТАРСКИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ КАКО НАЧИН ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ

- Законска регулатива:
- Закон за нотаријат;
- Постапка за издавање нотарки платен налог како механизам за наплата на доверителовите побарувања;
- Закон за извршување;
- Наплата на парично побарување во извршна постапка;
- Наплата на побарување со странски елемент;
- Практични примери.
 
IV. ДОГОВОРНО РЕГУЛИРАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБВРСКИ
- Законска регулатива:
- Закон за облигационите односи;
- Исполнување со суброгација (Предмет на исполнување, засметување на исполнување, признаница);
- Отпуштање на долг;
- Новација;
- Практични примери.

V. ОБЛИЦИ НА МЕЃУСЕБНО НАМИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ
- Компензација;
- Цесија – отстапување на побарување со договор;
- Преземање на долг, пристапување кон долг, преземање на исполнување;
- Практични примери.

Предавачи:

- Александар Гоџо, предавач и тренер на обуки и семинари од сите области на правото со екстензивно искуство во застапување и решавање на спорови пред домашни и меѓународни форуми, помеѓу кои ICSID при Светска банка Вашингтон и Европски суд за човекови права-ECHR. Член на постојаниот арбитражен суд, член на групата за стратешко застапување при МЗМП, ко-автор на Прирачник за правнички вештини, национален тутор на HELP програмата на Совет на Европа. Активен учесник во истражувачки проекти и проекти за јакнење на капацитетите на судството.

- Викторија Спасовска - Симоноска, правник во Адвокатско друштво „Гоџо, Кичеец и Новаковски“, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото право.


За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 13.12.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лица:

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 21.01.2020
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА -
Семинар, 23.01.2020
ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ/КЛИЕНТИТЕ И ПОТРАГА ПО КЛИЕНТИ
Семинар, 23.01.2020
КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ (ФОРМУЛИ, ФУНКЦИИ И ПИВОТ ТАБЕЛИ) И АНАЛИТИКА СО DASHBOARD ВО EXCEL 2016
Семинар, 24.01.2020
УПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКИ ШТЕТНОСТИ
Семинар, 28.01.2020
OТВАРАЊЕ НОВИ БРОЕВИ (ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ) ВО ДЕЛОВОДНИК (ПОЧЕТОК НА ГОДИНА), ПОВРЗУВАЊЕ НА БРОЕВИ ОД МИНАТАТА ГОДИНА СО НОВИ БРОЕВИ ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА
Семинар, 29.01.2020
7 ТОЧКИ КАКО ДА ГИ ПОСТИГНЕМЕ НАШИТЕ БИЗНИС ЦЕЛИ ВО НОВАТА 2020 ГОДИНА
Семинар, 30.01.2020
ПРЕКРШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОПУСТИ НА СУБЈЕКТИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ
Семинар, 30.01.2020
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ
Семинар, 05.02.2020
ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА
Бизнис средби, 19.03.2020
Меѓународни деловни средби, 19-20 март 2020 година, Кочаели, Турција