ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-16.09.2019
ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ, објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 186 од 10 септември 2019 година
Врз основа на член 40 став (9) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, донесеОДЛУКА ЗА ИЗ ...

16.09.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 186 од 10 септември 2019 година
Врз основа на член 7 став 4 и член 8 став 18 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија" бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 ...

16.09.2019
ИЗМЕНА НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2019 ГОДИНА, објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 187 од 11 септември 2019 година
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство ...

16.09.2019
ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ПОДАЗКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 188 од 12 септември 2019 година
Врз основа на член 190 и член 7 став 2, член 14 став 1 точка ж) и член 14 став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 7/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013, бр. ...

18.09.2019
ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА И СОСТОЈКИ НА ХРАНА, УСЛОВИТЕ ЗА НИВНА УПОТРЕБА ВО ПОГЛЕД НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТЕГОРИЈАТА ХРАНА И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО КРАЈНИТЕ ПРОИЗВОДИ И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО АРОМИТЕ КОИ СЕ ДОБИВААТ ОД ПРИРОДНИТЕ ИЗВОРИ НА АРОМИ (*), објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 189 од 13
Врз основа на член 58-a став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15 и 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенциј ...

18.09.2019
ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 189 од 13 септ
Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Служб ...

18.09.2019
ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ КОРИСТАТ ПРЕМИЈА ЗА 2019 ГОДИНА, објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 189 од 13 септември 2019 година
Врз основа на член 187 став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Владата на Република Северна Македонија, донесеП ...

18.09.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ („Службен весник на РСМ“ бр. 190 од 16 септември 2019 година)
Со измените и дополнувањата на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се врши усогласување со новите правила на управување и спроведување на финансиската помош на Евро ...

18.09.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИ, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 190 од 16 септември 2019 година
Врз основа на член 196 од Законот за странци (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/19), министерот за внатрешни работи, донесеПРАВИЛНИК ЗА СТРА ...

19.09.2019
НОВИ MРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМА“ БР. 191 ОД 17 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 96 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 96/19) и член 17 од Изјавата за друштво co ограничена одговорност н ...

19.09.2019
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАЕМНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОШ ЗА ДАНОЧНИ ПРАШАЊА, ИЗМЕНЕТА СО ПРОТОКОЛОТ ОД 2010 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 191 ОД 17 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за заемна административна помош за даночни прашања, изменета со протоколот од 2010 година, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржа ...

20.09.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 192 ОД 18 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 9 став 4, член 11 став 6, член 14 став 5, член 28 став 5 и член 70 став 8 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како ...

20.09.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 192 ОД 18 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 190, а во врска со член 7 став 2, член 21 став 6, член 27 став 9, член 47 став 6, член 89 став 6, член 101 став 6, член 106 став 5, член 113 став 10, член 114 став 6, член 148 став 5, член 151 став 9, ...

20.09.2019
ДОНЕСЕНИ НОВИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 192 ОД 18 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 112 став (3), член 112-б, член 112-в, член 112-г, член 112-д, член 112-ќ, член 112-е, член 112-з, член 112-ѕ, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, член 112-н, член 150 став (3), член 150-а, член 150-б и ...

20.09.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 185 ОД 10 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 7-6 став (1) алинеја 4, член 33 ставови (1) и (5) и член 93 став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија" бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14 ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје