Датум на објава
27.10.2020, Актуелно
Одржан семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ВОСПОСТАВУВАЊЕ ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА, ОТКАЗ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ДРУГИ ОСНОВИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС
Комплексниот поим на дисциплинската постапка се покажа како ефикасна алатка за заштита на правата на работодавачите и работниците и забележа значителна употреба како реакција на бројните дилеми околу правилната примена на дел од мерките кои беа во ва...
27.10.2020, НА ДЕНЕШЕН ДЕН ...
НА ДЕНЕШЕН ДЕН, 27.10
Во рубриката - На денешен ден - евидентираме настани кои од историски аспект се случиле на денешен ден а кои се поврзани со економијата, општеството, со секојдневното живеење. Издвојуваме некои од нив кои цениме дека се највпечатливи .......