ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ПОДАЗКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 188 од 12 септември 2019 годинаВрз основа на член 190 и член 7 став 2, член 14 став 1 точка ж) и член 14 став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 7/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013, бр. 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, ги утврди пречистените текстови на следните правилници:

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА АКТОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ВИДОВИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРОСПЕКТОТ И ПОКАНАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И УПЛАТА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје