Семинар / 13.09.2019

ОБВРСКА И КРАЕН РОК ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА, РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ПРИМЕНА НА МЕНАЏЕРСКИ ДОГОВОРИ

Стопанска комора на Македонија


   

Еднодневна работилница на тема:

ОБВРСКА И КРАЕН РОК ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА, РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ПРИМЕНА НА МЕНАЏЕРСКИ ДОГОВОРИ

13.9.2019 година (петок)
10:00-16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 

Стопанската комора на Македонија, на 13 септември 2019 година, организира еднодневна работилница на тема: „Обврска и краен рок за исплата на дивиденда, распоредување на финансиски резултат, примена на менаџерски договори“ во насока на практична подготовка на трговските друштва за пресметката и начинот на исплата на дивиденда, како и нејзиниот даночен и сметководствен третман, а во пресрет на крајниот рок за исплата на одобрената дивиденда, кој рок за 2019 година истекува заклучно со 30.09.2019 година.

Дополнително, согласно законската регулатива и меѓународните сметководствени стандарди (МСС), даночниот обврзник има законска обврска да води деловни книги. Евиденцијата е од исклучителна важност доколку се земе предвид дека оданочувањето се темели на податоците од сметководствената документација. Во таа насока, оваа работилница ќе направи преглед и на законските обврски за водење на сметководство и трговски книги, составување годишна сметка и финансиски извештаи, распределба на добивка, покривање на загуба и издвојување на резерви.

Конечно, ќе се анализира и примената на менаџерските договори во македонското законодавство и ќе се направи осврт на нивните главни карактеристики, со особен акцент на утврдувањето на учеството во добивката на друштвото.

ПРОГРАМА

I. ОБВРСКА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

- ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВО И ТРГОВСКИ КНИГИ
  • Законска регулатива;
  • Обврска за водење сметководство;
  • Класифицирање на трговците;
  • Водење на трговските книги;
  • Чување на трговските книги, на сметководствените документи, годишните сметки и финансиските извештаи.
- СОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
  • Годишна сметка и финансиски извештаи кај мали, средни и големи субјекти;
  • Годишна сметка во случај на статусни промени;
  • Обврски за објавување на годишната сметка/финансиски извештаи кај посебни субјекти;
  • Консолидирани финансиски извештаи;
  • Ревизија на финансиски извештаи.
  • Практични примери и дискусија.

II. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА, ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА И ИЗДВОЈУВАЊЕ НА РЕЗЕРВИ

  • Распределба на добивка;
  • Покривање на загуба;
  • Пренос на даночна загуба од минати години;
  • Задолжителни и посебни резерви.
  • Практични примери и дискусија.

III. ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

- КРАЕН РОК ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА;
  • Пресметка на дивиденда, начин на исплата и сметководствен и даночен третман;
  • Авансна дивиденда;
  • Задржан данок при исплата на дивиденда на странски правни лица;
  • Практични примери и дискусија.

IV. МЕНАЏЕРСКИ ДОГОВОРИ

  • Менаџерскиот договор во македонското законодавство и пракса;
  • Специфични карактеристики и елементи;
  • Разлика помеѓу менаџерски договор и договор за вработување;
  • Учество во добивката на друштвото како елемент на менаџерскиот договор;
  • Како до правилно составен менаџерски договор;
  • Практични примери и дискусија.

Предавачи:

- Сашка Бошковска-Богдановска, овластен ревизор, овластен сметководител и овластен проценител во „БДО“ ДОО - Скопје, со практично работно искуство во областа на ревизија, сметководство, даноци и пресметка на плати и

- Викторија Спасовска-Симоноска, правен консултант, Адвокатско друштво „Гоџо, Кичеец и Новаковски“, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од деловното и трудовото право.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 10.9.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лица:

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015