ПРИМАРНА И СУДСКА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СПОРОВИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

   

👁 Прочитано: 202


ПРИМАРНА И СУДСКА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СПОРОВИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

На 21.10.2019 година во Стопанската комора на Македонија, а во организација на Центарот за едукација и развој на човечки ресурси се одржа еднодневен семинар на тема: „ПРИМАРНА И СУДСКА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СПОРОВИ ОД РАБОТЕН ОДНОС, НАДОМЕСТ НА МАТЕРИЈАЛНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА СТОРЕНА ОД РАБОТНИК И РАБОТОДАВАЧ, ОСОБЕНОСТИ НА ОТКАЗОТ КАКО ОСНОВ ЗА ПРЕКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ“.

Предавачи на семинарот беа м-р Бојана Велковска, судија во Основен суд Скопје  II - Скопје и  Злате Стојановски, раководител на Одделението за работни односи при Државниот  инспекторат за труд. Учесници на семинарот беа правници и вработени во секторот за човечки ресурси кој во секојдневното работење се соочуваат со примена на различни одреби од Законот за работни односи  кои ги регулираат правата и обврските на двете договорени страни. 

м-р Анита Рафајловска