Семинар / 16.12.2019


Регистрација на посетители:

МЕТОДИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ЗАДОЦНЕТА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: