Нови прописи
   


-14.11.2019
Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за образование на возрасните
Согласно Известувањето на Министерството за образование, се отпочнува со процес на подготовка на нов Закон за образование на возрасните, пред сѐ поради потребата од валидацијата на неформалното и информалното учење, но и ...

14.11.2019
Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за гробишта и погребални услуги
Според Известувањето на Министерството за транспорт и врски, целта поради која се отпочнува процес на подготовка на Предлог на закон за гробишта и погребални услуги, е од причина што со новите законски решенија треба да ...

14.11.2019
Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за систем на адреси
Со Предлог на Законот за систем на адреси ќе се уредат условите и начинот на определување на имe на улицa, нумерирање на објектите, поставување и одржување на табли со имиња на улиците и куќни броеви на објектите, како и ...

14.11.2019
Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост и Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи на застапување во царинска постапка
Според Известувањата на Министерството за финансии, се отпочнува со процес на измени и дополнувања на наведените закони заради усогласување на прекршочните одреди со новиот Закон за прекршоци. ...

15.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ
Во членот 7 во кој се уредува Комисијата за градежните производи и делокругот на задачи на Комисијата се предвидува дека Комисијата за градежните производи му предлага на министерот да ја донесе оцената и потврдата на по ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ
Основните цели на Законот за гробишта и погребални услуги се одвојување на управувањето и одржувањето на гробиштата како објекти на основната комунална инфраструктура и вршењето на погребалните услуги.I.Управување со гро ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Со Предлог - законот се додава нова дефиниција за контаминирано подрачје со која се појаснува дека „Контаминирано подрачје е локалитет (со сите придружни објекти во рамките на локалитетот) на кое што е утврдено загадувањ ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ
Предложените измени на Законот за квалитет на амбиентниот воздух ги појаснуваат надлежностите и процедурите за изготвување и усвојување на планови за квалитет на амбиентниот воздух и краткорочните акциски планови согласн ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ
Со членот 1 од Предлог - законот се уредува дека „Туристичка дејност можат да вршат правни и физички лица основани и регистрирани за давање на туристички услуги во држави од Европски економски простор во согласност со пр ...

21.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ
Со овој закон се уредуваат организирањето, структурата, финансирањето и управувањето на системот на образование на возрасните, кој е дел од единствениот систем на образованието во Република Северна Македонија. Предлог За ...

14.11.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИ (*)
Нормативната интервенција во членот 1 и 2 на Законот за странци се предлага со цел да се опфати и илегалниот излез од Република Северна Македонија, заради санкционирање и спречување на овие појави.Со решението утврдено в ...

14.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИСТА НА НЕПОЖЕЛНИ СУПСТАНЦИИ ВО ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ И МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНО НИВО КАКО И КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ИЗВОРОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНОТО НИВО (*), ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 230 ОД 7 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 61 став (5) и член 62 став (3) од Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за хран ...

14.11.2019
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 231 ОД 8 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за прометот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/85, 6/89 и 53/91) кој согласно член 5 став 1 од Уставниот закон за Врз основа Врз основа на член 13 став 1 од Зако ...

14.11.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 232 ОД 8 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Со Законот за изменување на Законот за данокот на добивка се врши зголемување на износот на вредноста на ваучерите кои се доделуваат на спортските субјекти од страна на Агенцијата за млади и спорт, а преку кои се врши до ...

14.11.2019
ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ПРИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА СТОКИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 232 ОД 8 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Врз основа на член 11-а од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/01, 6/02, 98/08 и 33/15), Владата на Република Северна Македонија, донесеУредба ...

14.11.2019
ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ, ОБЈАВЕНИ ВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 233 ОД 11 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Врз основа на член 9 став (2), член 18 став (3) и член 19, член 22 став (3) и член 27, член 23 став (5) и член 24 став (3), член 29 став (2) од Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Се ...

18.11.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOT ЗА ВИНОТО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 235 ОД 13 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Измените и дополнувањата на Законот за виното се во насока на дефинирање на условите за производство на вино кај мали винарии и физички лица производители на вино, олеснување на условите за производство на вино во исклуч ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 235 ОД 13 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на  член 58 став (9), член 59 став (3), (6) и (10), член 61 став (5), член 75 став (2) и (4), член 80, член 95 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 236 ОД 14 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 101 став (5) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120 ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИ НА РСМ“ БР. 236 ОД 14 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на Член 14 став 1 точка ж), член 27 став 9 и член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 1 ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 237 ОД 15 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/ ...

19.11.2019
ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗНАЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (*), ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 238 ОД 18 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врзоснова на член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службенвесник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13,164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), министерот за труд и соц ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје