НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ И ИСКАЖУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ,Врз основа на член 35 од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија” бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19), министерот за финансии, донесе

- Правилник за формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на финансискиот резултат на даночните обврзници што вршат самостојна дејност
 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на работните книги и на помошната евиденција на даночните обврзници што вршат самостојна дејност („Службен весник на Република Македонија” број 1/88, 38/91, 29/94, 7/95, 35/95, 10/02 и 21/08).

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје