НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
11.02.2020
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ПЛАТНИ СИСТЕМИ
Според Известувањето, со Законот ќе се либерализира пазарот на платежните услуги и ќе се зајакне конкуренцијата, ќе се зајакнат правата на потрошувачите за нивно информирање од страна на давателите на платежни услуги за ...

11.02.2020
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА
Според Известувањето, целта на Предлог – законот е усогласување со новиот Закон за прекршоци, со што се овозможува континуитет во примената на прекршочните одредби од страна на надлежните судови и комисии, во случај конс ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со измените на Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со измените и дополнувањата на Законот за туристичката дејност се врши усогласување со Законот за услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019). Имено, се дополнува дека туристичка дејност можат д ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ОТПИС НА КАМАТИ И РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ДОЛГОВИ И ТРОШОЦИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на пресметани камати, како и за репрограмирање на главниот долг и трошоците кои произлегуваат од старите извршни судски предмети трансферирани/прене ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со измените и дополнувањата на Законот за платниот промет се продолжува рокот до кој правните субјекти кои имаат блокирани сметки меѓусебното намирување на паричните обврски и побарувања ќе можат да го вршат преку компен ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 3 2 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со Законот за урбанистичко планирање се уредува системот на просторното и урбанистичкото планирање, целите и начелата на планирањето и уредувањето на просторот, видовите и содржината на урбанистичките планови, условите з ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (*) („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 3 2 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Целта на новиот Закон за енергетска ефикасност е да спроведат политиките и мерките опишани во третиот Национален акциски план за енергетска ефикасност (НАПЕЕ). Подготовката на третиот НАПЕЕ е обврска која произлегува од ...

17.02.2020
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 35 ОД 11 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 36 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/ ...

17.02.2020
ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИЦИ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 35 ОД 11 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 158-s точка 1), член 154-в, член 154-г, член 154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став (3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154-ќ став (2) од Законот за супервизија на ос ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје