ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-12.09.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА
Со Предлог – законот се обезбедува поддршка од државата за компаниите кои ќе ги зголемат платите на своите вработени во износ од најмалку 600 до најмногу 6.000 денари над досегашните примања.Во однос на зголемениот надом ...

12.09.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Со Предлог - законот се уредува данокот на моторни возила наменети за употреба на територијата на Република Северна Македонија, во поглед на настанувањето, пресметувањето и плаќањето на данокот на моторни воз ...

13.09.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Според Известувањето на Министерството за внатрешни работи отпочнат е процесот на подготовка на следните предлог – закони: Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето; Предлог на закон за измену ...

13.09.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Според Известувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство отпочнат е процесот на подготовка на следните предлог – закони:- Предлог - закон за изменување и дополнување на закон за сточарство;- Пре ...

11.09.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 184 од 6 септември 2019 година
Врз основа на член 23-б став 12 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, ...

11.09.2019
ДОНЕСЕН ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ (*), објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 184 од 6 септември 2019 година
Врз основа на член 36 став 9 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесеПРАВИ ...

16.09.2019
ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ, објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 186 од 10 септември 2019 година
Врз основа на член 40 став (9) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, донесеОДЛУКА ЗА ИЗ ...

16.09.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 186 од 10 септември 2019 година
Врз основа на член 7 став 4 и член 8 став 18 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија" бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 ...

16.09.2019
ИЗМЕНА НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2019 ГОДИНА, објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 187 од 11 септември 2019 година
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство ...

16.09.2019
ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ПОДАЗКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 188 од 12 септември 2019 година
Врз основа на член 190 и член 7 став 2, член 14 став 1 точка ж) и член 14 став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 7/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013, бр. ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје