Семинар 07.02.2020 УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM)

Стопанска комора на Македонија, сала 3, 3-ти кат


Стопанската комора на Македонија на 7 февруари 2020 година организира еднодневна специјалистичка обука на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ“. 

Цел на специјалистичката обука:

Примарната цел на обуката е да се даде јасна насока на одговорните за управување со човечките ресурси, за тоа како во една организација да се изгради соодветен систем за мерење на учинокот и перформанси на вработените и со тие резултати да  може најсоодветно да се одговори на прашањето: „Каков е некој работник?“ . Со конкретно добиените податоци (процент, индекс, бодови итн.) од мерењето по неколку аспекти, а не впечатоци (не е лош, солиден, може подобро), да се објектизира организацискиот систем за управување со човечки ресурси.
Секундарна цел, не по значење, туку хронолошки е прашањето: „Што треба да се направи за некој да стане квалитетен работник?“ и тоа според аспектите кои предходно сме ги измериле, предлагање на конкретни мерки за подобрување во работењето и тоа преку активно учество на вработениот во соодветни процеси.
 Секако, основна цел на оваа специјалистичка обука е пред се` да се развие свеста дека човечките ресурси, т.е. човекот е најважен ресурс на секој процес во која било организација. И како таков, не може да се пристапи само од позиција на кадровска евиденција, односно потребно е управување со него, на тој начин што ќе се мери придонесот на секој вработен во согласност со постигнатите дефинирани правци за негово подобрување (управување со работата на вработените, нивно развивање и претварање во организациски партнери).
 На оваа обука ќе се споделат принципи, насоки, упатства и добра пракса за воспоставување систем за управување со перформансите на вработените, адвекватни за секоја дејност, организациска структура, специфичности на процесите и постојната  корпоративна клима.

За кого е наменета обуката?

Доколку во вашата компанија немате воспоставен начин за мерење на перформансите на вработените, на сите работни места, започнувајќи од менаџментот па се` до извршувачите или пак доколку постои систем за мерење кој сакате да го унапредите, тогаш оваа обука  е одлична прилика за вас да добиете принципи, насоки и упатства како на ефективен и ефикасен начин да воспоставите постојано унапредување на системот за управување со перформансите на вработените.
Дополнително истата е наменета и за менаџери, раководители, тим лидери и вработени во секторот за човечки ресурси и во правниот сектор, како и за менаџери од сите нивоа (топ, среден и линиски), сопственици на компании и останати вработени кои сакаат да го прошират и усовршат своето знаење по дадената проблематика.
Препорачливо е обуката да ја посетат сите вработени кои се вклучени во следниве организациски процеси:
 - Анализа и планирање на структурните потреби за човечки ресурси (квантитативно и квалитативно);
 - Дефинирање на неопходните компетенции, знаења, вештини и потенцијали (когнитивни и конативни црти на личности) по работни места;
 - Регрутација и селекција;
 - Воведување на нововработени, менторство, социјализација и насочување во организациската структура;
 - Управување со корпоративната клима (мерење на задоволството на вработените, дефинирање на мотивациски модели, креирање на нова корпоративна клима);
 - Управување со потенцијалите на вработените (мерење и унапредување);
 - Мерење на компетенциите на вработените;
 - Управување со развојот на компетенциите на вработените преку групна и индивидуална работа;
 - Едукација на вработените од аспект на знаења, вештини, способности и компетенции;
 - Проценка на работната успешност (Performasnce Management System);
 - Развивање на системот на наградување;
 - Наградување и мотивирање;
 - Здравје и безбедност при работа;
 - Управување со кариерата (промоција, деградација, отпуштање).

ПРОГРАМА


1. ПРОЦЕНКА НА СТЕПЕНОТ И КВАЛИТЕТОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ АКТИВНОСТИ
• Ефективност и ефикасност на процесите;
• Клучни индикатори на извршување – KPI;
• SMART принцип на поставување на целите;
• Спуштање на стратешките цели до ниво на активности на работното место – Вкупна ефективност на компанијата. 

2. ПРОЦЕНКА НА НИВОТО НА КОМПЕТЕНЦИИ
• Дефинирање на компетенциите;
• Мерење на компетенциите – 360 Assessment Tool (Прашалник);
• Континуирано следење на нивоата на компетенции;
• Дефинирање на когнитивно-конативен профил како предуслов за постигнување на компетенции.

3. ПРОЦЕНКА НА СТЕПЕНОТ НА ЕДУКАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ
• Анализа на индивидуалните потенцијали – AIP;
• Тематски работилници;
• Групи за унапредување на потенцијалот;
• Индивидуална работа за унапредување на потенцијалот;
• Изработка на индивидуален план за унапредување на потенцијалот.

4. ПРОЦЕНКА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КОРПОРАТИВНАТА КУЛТУРА И КЛИМА
• Мерење на задоволството на вработените;
• Корпоративна култура и корпоративна клима. 

5. ПРОЦЕНКА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ПОДОБРУВАЊЕ
• Систем за постојано подобрување;
• Евалуација на придонесот за подобрување .

6. ПРОЦЕНКА НА ПРИДОНЕСОТ ОД МЕНТОРСТВО, ИНТЕРНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ
• Систем на менторство;
• Евалуација на придонесот од процесот на менторство. 

7. ПРОЦЕНКА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОЕКТИТЕ
• Систем на управување со проектите;
• Евалуација на придонесот од проектите. 

8. КОНТИНУИРАНИ И ПЕРИОДНИЧНИ РАЗГОВОРИ СО ВРАБОТЕНИТЕ
• Процедура на мерење на работната успешност – перформанси;
• Скала за мерење на сите аспекти на успешност;
• Начини на водење на интервју;
• Мерење на унапредувањето на перформансите;
• Постигнување на согласност помеѓу раководителот и подредениот по сите аспекти од измерените перформанси и мерки за нивно унапредување.

Предавач:
- Слободан Аќимовиќ, директор и водечки консултант во компанијата „PDCA Konsalting“ од Нови Сад, Р. Србија, со петнаесетгодишно искуство на позиции директор во различни области („Mitros Music“ - Белград (увоз, дистрибуција и продажба на музички инструменти  и опрема), „ABC Proizvod“ - Ужице (производство на котли за централно греење), „Mobes Quality“ - Нови Сад (консултантска куќа); Lead auditor за ISO 9001, ISO 27001, проект-менаџер по PMI-методологија итн. Како директор на компанијата „TQM Konsalting“ од Нови Сад, од 2010 година раководи со тим на консултанти за имплементација на системи на менаџмент во организации во Србија, Црна Гора и БиХ.

Работен јазик: српски.

За сите учесници на специјалистичката обука ќе биде обезбедено:
 - работен материјал;
 - ручeк и освежување;
 - сертификат за присуство на специјалистичката обука. 

Последен рок за пријавување1.02.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 29.09.2020
ИНТЕРНИ АУДИТОРИ НА СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 01.10.2020
ОСНОВИ НА AutoCAD
Семинар, 06.10.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Семинар, 14.10.2020
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ
Семинар, 15.10.2020
ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Семинар, 30.10.2020
ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Е-ПРОДАЖБАТА
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“