Конференција
СИНЕРГИЈАТА - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА РЕГИОНОТ