ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗНАЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (*), ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 238 ОД 18 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНАВрзоснова на член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службенвесник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13,164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), министерот за труд и социјалнаполитика, донесе

-      Правилник за изменувањена Правилникот за знаци за безбедност и здравје при работа (*)

Со измената наПравилникотза знаци за безбедност и здравје при работа(*) („Службен весник на РепубликаСеверна Македонија“ бр. 107/19), се бришат одредбите заодложена примена на Правилникот од 18 месеци, сметано од неговото влегување восила (23 мај 2019 година).

Овојправилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службенвесник на Република Северна Македонија“.

Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје