Нови прописи
   


-18.11.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ
Основните цели на Законот за гробишта и погребални услуги се одвојување на управувањето и одржувањето на гробиштата како објекти на основната комунална инфраструктура и вршењето на погребалните услуги.I.Управување со гро ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Со Предлог - законот се додава нова дефиниција за контаминирано подрачје со која се појаснува дека „Контаминирано подрачје е локалитет (со сите придружни објекти во рамките на локалитетот) на кое што е утврдено загадувањ ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ
Предложените измени на Законот за квалитет на амбиентниот воздух ги појаснуваат надлежностите и процедурите за изготвување и усвојување на планови за квалитет на амбиентниот воздух и краткорочните акциски планови согласн ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ
Со членот 1 од Предлог - законот се уредува дека „Туристичка дејност можат да вршат правни и физички лица основани и регистрирани за давање на туристички услуги во држави од Европски економски простор во согласност со пр ...

21.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ
Со овој закон се уредуваат организирањето, структурата, финансирањето и управувањето на системот на образование на возрасните, кој е дел од единствениот систем на образованието во Република Северна Македонија. Предлог За ...

18.11.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOT ЗА ВИНОТО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 235 ОД 13 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Измените и дополнувањата на Законот за виното се во насока на дефинирање на условите за производство на вино кај мали винарии и физички лица производители на вино, олеснување на условите за производство на вино во исклуч ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 235 ОД 13 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на  член 58 став (9), член 59 став (3), (6) и (10), член 61 став (5), член 75 став (2) и (4), член 80, член 95 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 236 ОД 14 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 101 став (5) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120 ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИ НА РСМ“ БР. 236 ОД 14 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на Член 14 став 1 точка ж), член 27 став 9 и член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 1 ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 237 ОД 15 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/ ...

19.11.2019
ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗНАЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (*), ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 238 ОД 18 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врзоснова на член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службенвесник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13,164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), министерот за труд и соц ...

22.11.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 239 ОД 19 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Со измените и дополувањата на Законот за минималната плата се утврдува висина на минимална плата во износ од 14.500 денари во нето износ, која ќе се исплатува започнувајќи со платата за месец декември 2019 година, заклу ...

22.11.2019
ЗАКОН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 239 ОД 19 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Со овој Закон се овозможува уплата на придонеси од Буџетот на РСМ во име и за сметка на осигуреникот (работник) кај работодавач од приватен сектор. Имено, работодавачите ги пресметуваат платите, пресметките за исплата на ...

22.11.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 239 ОД 19 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 27 став (9) и член 42 став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), дирек ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје