ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: КИРО Д. ДАНДАРО
Адреса: Баница 3
Град: Битола
Општина: Битола
Телефон: ++389(0)47 237 448
Факс: ++389(0)47 223 792
Веб адреса: www.kdandaro.com.mk
Директор: Драги Милошевски
Дејност: Друго печатење
Код: 18.12
Дејност NACE:
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Средна