ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС
Адреса: с.Јагуновце 1215
Град: Тетово
Општина: Тетово
Телефон: +389(0)44 398 444
Факс: +389(0)44 398 448
Веб адреса:
Директор: Васил Скендеровски
Дејност: Производство на сурово железо, челик и феролегури
Код: 24.10
Дејност NACE: Производство на феролегури-феросилициум
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Голема