ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ОКТА
Адреса: с. Миладиновци пф 66
Град: Скопје
Општина: Гази Баба
Телефон: ++389(0)2 2532 304; 2532 263
Факс: ++389(0)2 2532 502
Веб адреса: www.okta-elpe.com
Директор: Иоаннис Героуланос
Дејност: Помошни дејности за вадење на сурова нафта и природен гас
Код: 09.10
Дејност NACE: Производство на нафтени деривати, трговија со нафтени деривати
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Голема