ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ФЕРШПЕД
Адреса: Маршал Тито 11а
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: ++389(0)2 3149 300; 3149 430
Факс: ++389(0)2 3149 484
Веб адреса: www.fersped.com.mk
Директор: Иван Петровски
Дејност: Останати придружни дејности во превозот
Код: 52.29
Дејност NACE: Активности на други посредници во сообраќајот
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Голема