ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ
Адреса: Ацо Шопов бр. 80
Град: Скопје
Општина: Карпош
Телефон: +389(0)2 2032 362 ; 2031 411
Факс: +389(0)2 2032 354
Веб адреса: www.tgs.com.mk
Директор: Александар Чадиковски
Дејност: Производство на индустриски гас
Код: 20.11
Дејност NACE: Производство на индустриски гасови
Капитал: Мешовит
Сопственост: Приватна
Големина: Средна