Informata themelore

Shoqata për veprimtari bankare


Stabiliteti i Sistemit finansiar kusht i  rendesishem per zhvillim dhe mireqenie ekonomike

Shoqata e sistemit bankar eshte themeluar ne vitin 1970,si forme profesionale, e organizimit dhe punes ne perberje te Odes ekonomike te Maqedonise.Anetare te Shoqates jane Organizatat finansiare nga Republika e Maqedonise-banka,shoqata per pune me letra me vlere,lizing kompani,kursimore,shoqeri per udheheqje me fondet investive.

Ne Republiken e Maqedonise  punojne 18 banka dhe te gjitha jane anetare te Shoqates.
Shoqata ka Bord drejtues si organ udheheqes.Kryetari i Bordit drejtues eshte edhe kryetar i Shoqates.

Shoqata ka edhe zevendes kryetar,i cili,sipas autorizimit te kryetarit,udheheq me mbledhjet e Bordit drejtues.Kryetari i Shoqates se sistemit bankar eshte Kosta Mitrovski, drejtor Universal Investment Bank - UNIBank AD Skopje.

Shoqata punon ne pajtim me Rregullat e organizimit dhe menyres se punes se Shoqates se sistemit bankar.

Kontakt adresa:
Oda Ekonomike e Maqedonise,
rr Dimitrie Cupovski, 13,
1000 Shkup

Personi per kontakt: Jelisaveta Georgieva d-r
Tel: (02) 3244031
Faksi:(02) 3244088
E-adresa: jelisaveta@mchamber.mk

 


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara