Informata themelore

Shoqata e energjetikës


Shoqata eshte i perbere nga kompanite energjetike qe kane te bejne me aktivitetet e energjise.
Ne perputhje me Rregullat e organizimit dhe menyren e operimit, Shoqata e Energjise ka per qellim te:

- Konsideroni ceshtjet qe lidhen me promovimin e punes dhe trajtimin e problemeve aktuale ne fushen, nje propagande ekonomike dhe te organizojne panaire, ekspozita dhe delegacione te biznesit jane me interes te vecante per anetaret e Shoqates;
- Permiresimi i pajton opposites tuaja dhe interesa te ndryshme ne kuader te aktiviteteve te saj, duke marre parasysh interesat e ekonomise si teresi;
- Miratuar konkluzione dhe propozon masa qe jane me interes te perbashket per anetaret, dhe jo ne konflikt me rregullat ligjore dhe praktikat e mira te biznesit;
- Projektligje Rishikimi ligjet dhe rregulloret e tjera, mendimet dhe propozimet per ceshtjet me interes te perbashket per anetaret dhe te inicioje miratimin dhe ndryshimet e tyre;
- Inicimi dhe bashkepunon per ceshtje te interesit te perbashket me anetaret e shoqatave te tjera ne kuader te Dhomes dhe te bashkepunimit nderkombetar ne perputhje me aktivitetet programore dhe aktet e pergjithshme te Odes;
- Punon per te permiresuar klimen e biznesit ne vend, duke inkurajuar zbatimin e rregullave dhe standardeve evropiane dhe te arsimit te perhershme funksionale dhe njohurite e eksperteve te aktivitetit;
- Nxitja e Dhomes si vend detyrueshem, neutral per keshilluese te biznesit ne te gjitha ceshtjet me interes per ekonomine.

Shoqata e Energjise ka zhvilluar nje takim Me 13 shkurt 2015, dhe i zgjedhur President ishte Risto Janevski, Refinery AD dhe zevendes president u zgjodh Igor Gievski nga EVN Maqedoni.


Contact address: 
Economic Chamber of Macedonia 
st. Dimitrie Chupovski, 13 
1000 Skopje

Contact: Pero Avakumovski
Tel: ++ 389 2 3244048
Fax:++ 389 2 3244088
E-mail: pero@mchamber.mk


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara