19.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Договор за вработување, договор за вработување странци, разлики помеѓу договорите за вработување домашни лица и странци

21.11.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

22.11.2018 (Семинар)
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА, ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА

23.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ - СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -

23.11.2018 (Семинар)
ПРОЦЕС И ЧЕКОРИ ВО ЕТИЧКОТО ХАКИРАЊЕ

27.11.2018 (Семинар)
МЕНИЦА И МЕНИЧНИ ДЕЈСТВИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТ

27.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби и форум со компании од агро секторот од Бугарија, во Струмица, Македонија, на 27 и 28 ноември 2018 година

28.11.2018 (Советување)
ОПЕРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ ВО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА, АПСТЕНТИЗАМ И НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ОТСУСТВО ОД РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

29.11.2018 (Семинар)
Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

29.11.2018 (Конференција)
Меѓународната конференција за текстил за градежништво, медицина и здравствена заштита, машини за текстил и нови технологии и деловни средби, 29-30 ноември 2018 година, Ахен, Германија

30.11.2018 (Форум)
БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ И ГРЧКИ КОМПАНИИ- 30.11.2018 , АТИНА Р.ГРЦИЈА

30.11.2018 (Семинар)
ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВЕЦ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ПОВРЕДА ПРИ РАБОТА

06.12.2018 (Конференција)
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА СУПЕРВИЗИЈА ВО ЕУ 2018- 6.7.12.2018 БРИСЕЛ

14.12.2018 (Семинар)
ОСНОВИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ ISO 31000:2018

Бизнис-настани

29.10.2018 - 30.10.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ, ВОДЕЊЕ ДЕЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ


Дводневен семинар:

Административно управување, водење деловна кореспонденција и односи со јавност, изработка и имплементација на процедури и работни кодекси во делот на архивско и канцелариско работење

29-30 октомври 2018 година
10:00-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат

 

          Односите со јавноста во презентацијата на своите пораки користат канали на комуникација, со што освен економскиот аспект, треба да се истакне специфичноста на фирмите, каде општествените и економските мотиви се единствена целина. Во создавањето на таквата комуникација, насочена кон пазарот и јавноста, вклучени се сите промотивни активности, како и односите со јавноста, кои меѓусебно се дополнуваат во создавањето на целосна слика на пазарот и во јавноста. Во креирањето на пораките на односите со јавноста, потребно е познавање на техниките на комуникација, исто како и при обликувањето на пропагандните пораки. Притоа, односите со јавноста може да вклучат некои други промотивни елементи, користејќи ги на поинаков начин и за поинаква намена од нивната вообичаена.

          Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на деловен асистент и извршен асистент:

     •  Односи со јавноста како промотивна активност;
     •  Дефинирање на односите со јавноста;
     •  Односи со интерна и екстерна јавност;
     •  Планирање на односите со јавноста;
     •  Медиуми на односите со јавноста;
     •  Техники на односи со јавноста;
     •  Односи со јавноста во иднина;
     •  Интерна и екстерна комуникација во компанијата;
     •  Одговорности и овластувања и клучни функции;
     •  Комуникациски вештини на деловен асистент;
     •  Управување (чување и складирање) на документацијата во својата канцеларија и во канцеларијата на врвното раководство.
 
Проток на документи претставува една од клучните теми на овој семинар, во функција на реализација на вертикална и хоризонтална комуникација (интерно во компанијата), како и во рамките на реализацијата на главните процеси за реализација на производот/услугата, начинот на креирање на интерактивни планови за распределување и нивелација на ресурси, како и потребните вештини и техники во деловната администрација.

Програма на семинарот:


Улогата на деловниот асистент во односите со јавност (интерно и екстерно):
- Дефинирање на односите со јавноста;
- Одговорности и овластувања на деловниот асистент;
- Процес на управување, заштитата, чувањето, користењето и обработката на документи и записи;
- Односи со интерна и екстерна јавност;
- Управување на архивскиот и документарен материјал на јавен архивски и документарен материјал и приватен  архивски документарен материјал;
- Комуникациски вештини на деловниот асистент;
- Обезбедување конзистентност веродостојност, ц嬬ловитост и употребливост како основни карактеристики на документот/записот;
- Конвенционален и неконвенционален архивски и документарен материјал;
- Управување на документи кои се од клучна важност за врвното раководство;
- Планирање и известување во процесите за односите со јавноста;
- Пишување на билтен за информирање со новостите од соработката;
- Пишување соопштение за печат и контакти со македонските медиуми;
- Press-clipping на теми од соработката; 
- Презентација на програмата на различни јавни настани.

Развој и извршување на комуникациска програма, дизајнирана за да се влијае врз разбирањето и прифаќањето на јавноста (документи/записи):
- Определување и оценување на ставовите на јавноста;
- Идентификување на политиките и процедурите на организацијата со јавен интерес;
- Прегледување и распоредување на документ/запис;
- Заведување на документот/записот;
- Доставување на документот/записот во работа;
- Административно-техничко обработување на документот/записот, испраќање на документот/записот;
- Разведување и класифицирање на документот/записот;
- Одлагање на решениот документ/запис во писарницата;
- Евидентирање (попис и опис) на архивскиот материјал;
- Категоризација на архивскиот материјал.

Проток на документи во и надвор од компанијата (екстерна комуникација):
- Сортирање во документи и записи (регистри на документацијата);
- Управување (чување и складирање) на документацијата во својата канцаларија и во канцаларијата на генералниот директор;
- Квалитативно управување на домашните дописи и странските дописи за потребите на компанијата;
- Чување на документи/записи во изворен облик во кој се креирани, испратени, примени и архивирани, облик со кој изворната содржината не се менува;
- Имплементација на процедура за контрола на документи и контрола на записи;
- Креирање на план за реконструкција и обнова на податоците во случај на хаварија;
- Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа.

Проток на приватен архивски и документарен материјал:
- Процес на управување на приватен документиран материјал во посед на приватни правни и физички лица;
- Обврски на имателите на приватен архивски и документарен материјал;
- Вршење и определување на начинот на приемот, прегледувањето и распоредувањето на материјалот;
- Промет со приватен архивски материјал;
- Истражување, размена и изнесување на архивски материјал;
- Процес на реализација на документиран центар, прием и  времено чување на приватен архивски и документарен материјал.


Целна група:
Извршните асистенти и раководители кои имаат директно учество во процесот на планирање на ресурси, односи со јавност и маркетинг менаџери; директорите/раководителите на секторите за нормативно-правни работи во компаниите, вработените во компаниите задолжени за архивско и канцелариско работење, како и за сите заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките на  канцелариското и архивското работење.

Предавачи:
- м-р  Валентина Тодоровска, управител на друштвото „Акаунтинг Солушнс Валентина“ ДООЕЛ - Скопје, со 25 години работно искуство во областа на архивското и канцелариското работење и специјалност во областа на финансиски менаџмент;
- Михаил Китановски, интернационален бизнис и менаџмент консултант во 25 земји, со 23 години искуство за повеќе од 600 клиенти и воедно управител на „Д2ЕМ КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ – Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување:  25.10.2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права