15.02.2019 (Семинар)
Право на годишен одмор како уставна категорија; права на работниците во случај на неискористување на годишниот одмор

19.02.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

21.02.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

22.02.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар: СИСТЕМАТИЗИРАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА - ЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА ВНАТРЕ ВО КОМПАНИЈАТА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ -

25.02.2019 (Работилница)
Правна заштита на правните субјекти преку правилно утврдување и уредно исполнување на договорните обврски во домашниот и во надворешниот промет

26.02.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

26.02.2019 (Семинар)
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕРГОНОМИЈАТА И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

27.02.2019 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

28.02.2019 (Семинар)
ЗАТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА - ИСПОЛНУВАЊЕ, КОМПЕНЗАЦИЈА, ОТПУШТАЊЕ ДОЛГ, НОВАЦИЈА, ЗАСТАРЕНОСТ, ЦЕСИЈА, ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ, ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ

03.03.2019 (Советување)
ГРАДЕЊЕ СИЛНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМОВИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

12.03.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

15.03.2019 (Академија)
АКАДЕМИЈА ЗА ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ -SALES ACADEMY-

21.03.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

01.04.2019 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ ВО ХАНОВЕР, СР ГЕРМАНИЈА, ОД 1 ДО 4 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

11.04.2019 (Бизнис средби)
Mеѓународни деловни средби за стартап, мали и средни компании од Источна Европа во Диселдорф, Германија

Седници и oдлуки

Акти донесени на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија

Дваесет и трета седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 07.02.2019 година

- Предлог-Одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2018 година;

- Информација за прописи од значење за бизнисот;

Дваесет и втора седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 04.12.2018 година

- Пазарот на капитал во функција на бизнисот;

- Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2019 година;

- Предлог-финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2019 година;

- Предлог-програмски насоки за активностите на Бизнис центарот за тренинг и обука во 2019 година;

- Предлог-финансиски план на Бизнис центарот за тренинг и обука за 2019 година;

- Преглед за реализација на заклучоците од одлуките на седниците на Управниот одбор, одржани на 07.06.2018 година, 19.09.2018 година и 06.11.2018 година;

- Информација за прописи од значење за бизнисот;


Дваесет и прва седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 06.11.2018 година

- Дискусија за предложените мерки за воведување на прогресивно оданочување и ефектите врз работењето на деловните субјекти;

- Извозна диверзификација и модерна реиндустријализација како фундаментални процеси во забрзување на растот на македонската економија;

- Финансиски извештај преку остварувањa на Стручната служба на Комората за период јануари-септември 2018 година и споредба на остварувањата со планираните проекции за трет квартал 2018 година;

- Предлог-одлука за унапредување на работењето и остварувањето на функциите на Здружението ЗБ6 Коморски инвестициски форум;

- Информација за прописи од значење за бизнисот;

Дваесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 19.09.2018 година

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-јуни 2018 година;

- Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на листите на арбитри на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Информација за прописи од значење за бизнисот;

 

Деветнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 07.06.2018 година

- Претприемачките права во Европската Унија и во Република Македонија;

- Верификација на Записникот од електронската консултација на членовите на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија од 30.05.2018 година;

- Информација за прописи од значење за бизнисот;

Осумнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 18.04.2018 година

-  Предлог-Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2017 година;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-март 2018 година;

- Одлука за овластување за вршење на делокругот на надлежности што ги врши Извршниот директор на Стопанската комора на Македонија;

- Предлог-одлука за висината на надоместокот на услугите на Стопанската комора на Македонија при вршење на јавните овластувања;

-  Извештаи на Бизнис центарот за тренинг и обука:

- Предлог-извештај за работењето во 2017 година;

- Предлог-финансиски извештај за 2017 година;

-  Информација за прописи од значење за бизнисот;

Седумнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 16.02.2018 година

- Предлог-Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2017 година;

- Неданочните и парафискалните давачки како оптоварување за правните субјекти во Република Македонија;

- Предлог-одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2017 година;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за четвртиот квартал од 2017 година и за период јануари-декември 2017 година, со споредбени податоци за истиот период од претходната година и проекции за првиот квартал од 2018 година;

- Предлог-одлука за дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;

- Информација за прописи од значење за бизнисот;

-  Предлог-Одлука за основање на клуб на консултанти/експерти;

 

Шеснаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 05.12.2017 година

 - Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2018 година;

- Предлог-финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2018 година;

- Информација за именувањето на арбитрите во постапките поведени пред Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Програмски насоки за активностите на Бизнис центарот за тренинг и обука во 2018 година;

- Финансиски план на Бизнис центарот за тренинг и обука за 2018 година;

- Информација за прописи од значење за бизнисот;

Петнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 06.11.2017 година

- Инспекцискиот надзор во функција на создавање поволно деловно опкружување во Република Македонија;

- Одлука за основање на Клуб на извозници;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-септември 2017 година - споредба на остварувањата со планираните проекции за трет квартал 2017 година;

- Информација за прописи од значење за бизнисот;

Четиринаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 13.09.2017 година

- Зголемување на можностите за вклучување на бизнис-заедницата во работењето на регулаторните тела;

- Предлог-концепт за организација на Втора Тркалезна маса на Стопанската комора на Македонија;

- Информација за основањето на ЗБ6 Коморскиот инвестициски форум во Трст, Италија и планираните активности на ЗБ6 Коморскиот инвестициски форум;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-јуни 2017 година - споредба со планираните проекции и преземање на идни чекори;

- Oдлука за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;

- Информација за прописи од значење за бизнисот;

Тринаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 11.04.2017 година

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-март 2017 година - споредба на остварувањата со планираните проекции и мерките за втор квартал 2017 година;

- Иницијатива за формирање на Постојан секретаријат на Коморскиот инвестициски форум (КИФ) со Декларација за воспоставување на Секретаријат на Западен Балкан-WB6;

- Информација за пристапување на Стопанската комора на Македонија во  членство на Комората за меѓународна трговија „Силк Роуд“ и учество на  10-тиот Светски коморски конгрес - Сиднеј, Австралија;

- Одлука за изменување и дополнување на Правилата за трошоците во постапката пред Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија

- Правилник за начинот на издавање Извештаи за категоризација на компании според степенот на ризик за плаќање финансиски обврски.

Дванаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 31.01.2017 година

- Предлог за донесување државна стратегија за развој на рударството во РМ за периодот до 2025 година, доставен  од Македонската асоцијација на рударството (МАР) при Комората;

- Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2016 година;

- Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2016 година; -

-   Одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2016 година;

-   Одлука за изменување на Одлуката за изработка на Aнализа на развојниот потенцијал и можностите за производна диверзификација на металната индустрија;

-  Акти за основање Фондација АКАДЕМИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС ЕКОНОМИЈА - Скопје

Eдинаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 15.12.2016 година

- Комуникациска стратегија по повод 95-годишнината на Стопанската комора на Македонија;

- Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2017 година;

- Предлог-финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2017 година;

- Правила за трошоците во постапката пред Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Oдлука за именување  член на Претседателството на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Oдлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на листите на арбитри на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Предлог-одлука за изменување и дополнување на Правилникот на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Програмски насоки за активностите на Бизнис центарот за тренинг и обука во 2017 година и

- Финансиски план на Бизнис центарот за тренинг и обука за 2017 година.

Десетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 1.11.2016 година

- Ефикасна транспортна инфраструктура и царински постапки во насока на зголемена конкурентност и трговска размена со земјите членки на  Коморскиот Инвестициски Форум (КИФ);

- Одлука за именување потпретседател на Постојаниот избран суд- Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-септември 2016 година и споредба на остварувањата со планираните проекции за третиот квартал од 2016 година;


Деветта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 26.09.2016 година

- Потенцијалите, можностите и ограничувачките фактори за преструктурирање на македонското стопанство;

- Информација за редизајнирање и реструктурирање на функционирањето на веб-порталот на Стопанската комора на Македонија;

- Одлука за експертска помош и поддршка за реализација на активностите за организација на тркалезна маса со работен наслов: “Позицијата на малите земји во меѓународната економија”, по повод 95 годишнината од коморското организирање во Република Македонија со Предлог-концепт за организација на 95-годишнината од коморското организирање во Македонија;
- Акти на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија:
- Одлука за именување на членови на претседателството на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
- Програма за промоција и развој на Арбитражата како алтернативен метод за решавање на споровите меѓу деловните субјекти во наредниот мандатен период;

- Одлука за отворање канцеларија за нудење и вршење услуги од страна на вработени во Комората кои поседуваат лиценца за вршење определена дејност, според потребите и барањата на компаниите;

- Предлог-понуда за изработка на основен проект со настрешница  и за изработка на основен проект за ентериерно уредување на влезна партија и 3Д визуелизација за фасадата на зградата на Стопанската комора на Македонија;

- Одлука за изработка на научно-истражувачка студија за потенцијалите и ограничувачките фактори на македонската економија преку анализа на основните економски показатели за учеството на приватниот сектор во националната економија;

- Решение за разрешување и за именување на претседател на Второстепена комисија за одлучување по приговори на работниците во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-јуни 2016 година - споредба со планираните проекции и превземање на идни чекори;

- Насоки за односи со јавноста и комуникација со медиумите;

 

Осма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 21.06.2016 година

- Три чекори за економски прогрес - Платформа за разговори со политичките партии во предизборниот период;
- Иницијатива за реализација на Пилот-проектот за воведување на системот на дуално образование „Учење преку работа“ во Република Македонија;
- Одлука за именување претседател на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
- Одлука за именување овластено лице за прием на пријави од укажувачи (согласно Законот за заштита на укажувачите и Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во Стопанската комора на Македонија).

 

Седма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 26.04.2016 година

- Предлог-финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2015 година;
- Извештај за работата на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија во периодот 2011-2016;
- Информација за прописи од значење за бизнисот;
- Правилник за заштитеното внатрешно пријавување во Стопанската комора на Македонија  со Предлог- одлука за именување на овластено лице за прием на пријави од укажувачи.

 

Шеста седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 18.02.2016 година

- Анализа на методологијата за пресметка на обврските по основ на плаќање на придонесите за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување;

- Предлог-Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2015 година;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за последниот квартал од 2015 година (и за периодот јануари-декември 2015 година) со споредба со истиот период лани;

- Одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2015 година;

- Информација за прописи од значење за бизнисот.

 

Петта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 16.12.2015 година

- Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2016 година;
- Предлог-финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2016 година;
- Програмски насоки за активностите на Бизнис центарот за тренинг и обука во 2016 година и
- Финансиски план на Бизнис центарот за тренинг и обука за 2016 година;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

 

Четврта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 3.11.2015 година

- Анализа на можностите за поголемо учество на бизнис-заедницата во регулаторните тела;
- Одлука и Овластување за печатење на обрасците за уверение за потекло и за уверение за потекло „Форм А кои ги издава Стопанската комора на Македонија;
- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-септември 2015 година - споредба на остварувањата со планираните проекции и мерките за трет квартал 2015 година;
- Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
- Преглед за реализација на заклучоците од одлуките на седниците на Упрваниот одбор, одржани на 5.05.2015, 2.07.2015 и 14.09.2015 година;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

 

Трета седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
14.09.2015 година

- Реорганизација на Македонската банка за поддршка  на развојот (МБПР) - можности и перспективи;
- Одлука за членство на Стопанска комора на Македонија во „Виенскиот институт за меѓународни економски студии“ и соработка за подотовка на научно-истражувачки студии;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

Втора седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
02.07.2015 година

- Вклучување на бизнис-заедницата во работата на регулаторните тела – реалност и потреба за јакнење на нивната независност;

- Решение за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за финансиски прашања при Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;

- Деловник за работа на Комисијата за финансиски прашања при Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;

- Информација за прописи од значење за бизнисот.

Прва седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
05.05.2015 година

- Заокружување на системот на економски слободи во функција на понатамошен развој на бизнисот во Република Македонија - Програмски цели и насоки на Стопанската комора на Македонија во мандатниот период 2015-2020 година; 

 -  Информација за прописи од значење за бизнисот;

 - Извештаи и Програма на Бизнис центарот за тренинг и обукаКонтакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт: Татјана Штерјова
Тел: ++ 389 2 3244065 Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: tatjana@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права