23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Податоци за дејноста

Здружение на кожарско-преработувачката индустрија


       Производството на обувки во Република Македонија има долга традиција, познато  по својот виско квалитет на производите, која кожарско преработувачката индустрија традиционално своите производи го извезува, со што придонесува во  ублажувањето на  девизниот дебаланс на земјата.

       Процесот на глобализацијата, се поголемото вклучување во меѓународната економија, поставуваат голем број на предизвици пред кожарско преработувачката индустрија како за националната економија така и за земјата во целина. Трудоинтензивниот карактер и можностите што ги дава за порамномерен регионален развој се карактеристики на оваа индустрија а со самиот процес на преструктуирање на оваа гранка во развиените земји на Европската Унијаи на селење на дел од нивното производство но други земји, поволно се одрази и на Република Македонија со што се почувствува зголемена побарувачка и поповолни услови за лон аранжманите. 

       Се поголемата либерализација во стопанисувањето како и добрата макроекономска политика во врска со стабилноста и условите на стопанисување во земјава, како и послободното дејствување на пазарните законитости, придонесуваат за отвореност на економијата, за се поголема достапност на странските пазари и за подобрување на конкурентноста на кожарско преработувачката индустрија.Тука треба да се спомене дека и националното законодавство во врска со оваа стопанска гранка во значителна мера е усогласено и хармонизирано со законодавството на ЕУ.

      Учеството на кожарско преработувачката индустрија во бруто домашниот производ за 2016 година учествува со 0,4%.
Што се однесува до извозот за  2016 година учеството на извозот на кожарските производи и обувки изнесува 60.4 милиони долари или 1.32% од вкупниот извоз на земјата. Увозот на кожарски производи и обувки во нашата земја е 100.7 милиони долари или 1.57% од вкупниот увоз во Репулика Македонија. Бројот на вработените во оваа стопанска гранка учествува со 1,6% во вкупниот број на вработени во индустријата во РМ.Според податоците за индексите на индустриско производство за 2016 година споредено со претходната година, имаме намалување од 1.3% кај штавење и доработка на кожа, производство ка куфери торби и обувки. Кај извозот на кожни производи и обувки за 2016 година имаме зголемување само од 6%, споредено со претходната година, а додека на страната на увозот за 2016 година  имаме зголемување од 7.7% во споредба со 2015 година, 
       Фирмите од кожарско пререботувачката индустрија, освен две големи фирми, спаѓаат во групата на средни и мали претпријатија. Над 90% од нив се производители на обувки. Лоцирани во нови објекти, со современа опрема и квалитетен и обучен кадар постигнуваат квалитетно производство, кое се цени како врвно во регионот.
       Кожарско преработувачката индустрија во Република Македонија, треба да се стреми кон освојување на глобалниот меѓународен пазар, преку подобро производство, работење и квалитет, преку вклучување во светските и европските производни тенденции насочени кон класичен извоз, наспроти сегашната доминантна застапеност на “Лон” аранжманите. Тоа подразбира превземање на сеопфатни мерки пред се во правец на финансиско консолидирање на состојбите во оваа извозно ориентирана гранка, воведување современа технологија и модерен дизајн и квалитет, што ја унапредува конкурентноста на компаниите на светскиот пазар.

Секторска анализа по години:

 

 

Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт лице : Сасшо Деспотоски
Тел: (02) 3244089 Факс:(02) 3244088
Call Центар : (02) 15015
E-адреса:saso@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права