Republika e Maqedonisë dhe BE

Republika e Maqedonisë dhe BE

Marreveshja per stabilizim dhe asocijim ne mes Republikes se Maqedonise dhe vendeve anetare te Bashkimit Evropian. Tekst i plote

Shkembimi tregtar i Maqedonise me Bashkimin Evropian
(informacione me detajore mund te merrni ne pjesen e eksport/import te RM nga web-portali)

Bashkimi Evropian-Republika e Maqeodnise-TARIK SHENIMET PER PRODUKTE TE CELIKUT ME RENDESI TE VECANTE EDHE NE VITIN 2008

Ne pajtim me Lajmerimin e Komisionit evropian,Direktoriati gjeneral per tregti,tarik kodet per produkte nga celiku  dhe ve vitin 2008 ngelin te njejte.
Ne pajtim me Marreveshjen kohore ne mes Bashkesise Evropiane dhe Maqedonise per tregti dhe ceshtje tregtare (Gz.zyrtare.39/2001),Protokoli 2,Aneksi 1,i cili ka te beje me tregtine e disa produkteve te celikut,me preardhje nga Republika e Maqedonise,I nenshtrohen kontrollit te dyfishte. Me shume….

Shtojce: Tarriff codes of steel products


Lista e produkteve bujqesore,peshqve dhe prodhimeve te peshkut,me preardhje nga Bashkesia per import ne RM ne kuader te kuotave tarifore per gjysemvjetorin e dyte nga viti 2008.

Te percaktuar regjionet per te cilet jane te qaseshem fondet te dedikuar per bashkepunim tejkufitar deri ne vitin 2013
Komisioni evropian e ka shpallur Vendimin (Gz.zyrtare e BE L 310 nga 28.11.2007),me te cilen percaktohen regjionet nderkufitare te cilat mund te shfrytezohen para ndihmes qasese per venie dhe avancim te bashkepunimit tejkufitar ne vendet shfrytezuese.Me shume….

 I promovuar programi EUREKA ne Republiken e Maqedonise
Projekte,inovacione dhe hulumtime,bartesit e se ciles jane kompani nga dy ose me shume shtete,vende anetare te BE,te cilet per rezultat kane  avancimin tekniko-teknologjjik me aplikim dhe vlere tregu ne to ose ne vende tjera,mund te perkrahen nga buxhetet nacionale ne kuader te programit te BE EUREKA.
Me shume…

Ne vend te Parneritetit evropian,Maqedonia e fitoi Partneritetin Qases,si qe tashme ekane vendet kandidate,Republika e Kroacise dhe e Turqise (Gz.zyrtare e BE L 80/19.mars,2008)

Keshilli evropian,ne baze te Raportit per avancim te Republikes se Maqedonise,2007,dhe pergatitjeve te Republikes se Maqedonise per integrim te metutjeshem ne BE,ka sjellur Vendim me te cilin partneritetin e deritanishem evropian e zevendeson me Partneritetin Qases.
Me shume…

KESHILLI NACIONAL PER EUROINTEGRIME

Seanca e pare e Keshillit nacional per eurointegrime eshte mbajtur me 15 shtator,2008,ne te cilen jane shqyrtuar realizimi i masave dhe aktiviteteve per realizim te prioriteteve kryesore per qasje ne BE.Kryetari i Odes ekonomike te Maqedonise,Branko Azeski eshte anetar i ketij trupi.

Shkalla e realizimit te prioriteteve nga Partneriteti per qasje,shtator 2008. Tekst i ploteKontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Jadranka Arizankovska
tel: ++ 389 2 3244038
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: jadranka@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara