24.11.2014 (Семинар)
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ, ЕКОЛОШКО-СОЦИЈАЛЕН И ЕКОНОМСКИ КОНЦЕПТ НАЧЕЛО „ЗАГАДУВАЧОТ ПЛАЌА“; НАЧЕЛО „НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ“,КОРИСТЕЊЕ НА ВОДИТЕ, ВОДНО ПРАВО, КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДИТЕ

25.11.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар: “Закон за данокот на добивка, измени во Законот за добивка -нов правилник за нормирани износи на кало, растур, крш и расипување”

25.11.2014 (Семинар)
„Поедноставени Царински постапки, Документи кои се приложуваат кон царинската декларација и Новини во царинското работење"

26.11.2014 (Бизнис средби)
ДОМАШНИТЕ ИЗВОЗНО-ОРИЕНТИРАНИ КОМПАНИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СВЕЖО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ВО ПОСЕТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

26.11.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар: „ЗАКОН ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА; ПРАВАТА НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК, Поим и содржина на даночно-правен однос ПРИ ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА, ДАНОЧЕН НАДЗОР, ДАНОЧНИОТ ПРЕКРШОК ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА“

27.11.2014 (Настан)
ПОЕДНОСТАВЕНА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА И НОВИНИ ВО ЦАРИНСКОТО РАБОТЕЊЕ

27.11.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар: „Закон за данокот на добивка, измени во Закон за добивка - Правилник за нормирани износи на кало, растур, крш и расипување“

27.11.2014 (Саем)
Шести Mеѓународен саем за рударство, рударски машини и градежни возила - MINING TURKEY 2014 и Осми Саем за гума - RUBBER 2014

27.11.2014 (Семинар)
,,Последни измени во Законот за работни односи (Сл.весник 113/14) и постојните правни институти за деловна тајна, конкурентско дејствување, отказ од деловни причини, отказ со отказен рок и без отказен рок“

27.11.2014 (Семинар)
Дводневен семинар: „МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ - МАГАЦИН - УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИТЕ - РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛОТ”

28.11.2014 (Семинар)
НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

28.11.2014 (Форум)
Регионална конференција – Размена на искуства, вмрежување & деловни средби

28.11.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар во Кичево: „ЗАКОН ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА; ПРАВАТА НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК, ПОИМ И СОДРЖИНА НА ДАНОЧНО-ПРАВЕН ОДНОС ПРИ ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА, ДАНОЧЕН НАДЗОР, ДАНОЧНИОТ ПРЕКРШОК ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА“

02.12.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар: “Закон за данокот на добивка, измени во Законот за добивка -нов правилник за нормирани износи на кало, растур, крш и расипување

04.12.2014 (Саем)
ПОКАНА за посета на 24-иот Меѓународен Саем за пластика "PLAST EURASIA ISTANBUL 2014"

04.12.2014 (Саем)
13. Меѓународен саем за обработка на метал, заварување „BURSA METAL PROCESSING TECHNOLOGIES FAIR“;

05.12.2014 (Семинар)
Советување на тема:,,ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И НАСОКИ ЗА НИВНА ПРАВИЛНА ПРИМЕНА”

05.12.2014 (Тренинг обука)
Обука во Охрид за подготовка и аплицирање на Европски проекти и Запознавање со новите Европски програми 2014-2020 достапни за компаниите

12.12.2014 (Тренинг обука)
Еднодневна обука: Креирање профитабилен раст за организациите со стратегијата „син океан“

27.01.2015 (Форум)
Форум GREEN VENTURES Лајпциг, Германија

Бизнис-настани

22.03.2013 - 22.03.2013


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

Обука за стручно оспособување на меѓународни возачи


Обука за стручно оспособување на меѓународни возачи

22 март 2013 година
12:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат


Согласно Законот за превоз во патниот сообраќај, сите возачи што вршат превоз на патници и стока во меѓународниот патен сообраќај, задолжително мора да поседуваат Сертификат што го издава Министерството за транспорт и врски, чија важност изнесува 5 години и која треба да се продолжи по изминувањето на овој рок.
Сертификатот за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај се издава врз основа на уверение за положен испит, а по претходно спроведена стручна обука за таа цел. За продолжување на еднаш издадениот сертификат за меѓународни возачи  треба повторно да се полага испит, со приложување на Потврда за посетена стручна обука.
Стопанската комора на Македонија согласно Законот за превоз во патниот сообраќај е овластена да врши стручно оспообување на меѓународни возачи. За таа цел, Ве покануваме да се пријавите на обуката која ќе започне на  22 март 2013 година во Стопанска комора на Македонија во сала 1 на 5-ти кат.

Целна група

Стручното оспособување е наменето за сите возачи што вршат превоз на патници или стоки во меѓународниот патен сообраќај, без разлика на основната дејност на компанијата во која што се вработени (автобуски превозници, товарни превозници, увозно-извозни компании, логистички оператори, царински посредници, трговски компании, производни фирми, туристички агенции, заинтересирани приватни лица и др.)
Законска обврска за стручна обука имаат сите возачи вработени во правни лица што се вклучени во меѓународниот патен сообраќај, како и заинтересираните приватни лица-возачи кои по службена основа ќе бидат вклучени во  меѓународниот патен сообраќај и тоа:
 Возачи коишто до сега немаат полагано испит за добивање на Сертификат за меѓународни возачи,
 како и возачи коишто веќе имаат добиено Сертификат на којшто му изминува рокот на важноста од 5 години и чија важност треба да се продолжи за наредниот период.

Содржина на стручното оспособување

Стручното оспособување  на кандидатите - возачи и управители се врши согласно со темите утврдени во “Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај“(„Службен весник на РМ“ бр. 39/07, 4/08, 20/09, 149/09, 38/12, 88/12 и 90/12), со кои се опфатени следните тематски области:

 Безбедност на сообраќајот на патиштата
 Меѓународен превоз на патници
 Меѓународен превоз на стоки


Предавачи:Експерти од соодветната област.

Сите учесници на обуката ќе добијат:
 работен материјал
 потврда за посетена обука.

Заинтересираните за учество на обуката можат да се пријават најдоцна до 20 март 2013 година на наведените контакти.

Во прилог: Пријавен лист;


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Митко Митевски
Тел: ++ 389 2 3244015
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mite@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


Брилијантен покровител

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции
© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права