Основни информации

Oda regjionale me seli në Prilep


Oda regjionale me seli ne Prilep

 

 

Vendim per percaktim te Odave regjionale ne kuader te Odes ekonomike te Maqedonise

 

PER ODEN

 

Oda regjionale Prilep,eshte njera prej  pesembedhjete Odave regjionale,e cila punon ne perberje te Odes ekonomike te Maqedonise.Eshte themeluar ne vitin 1996 dhe eshte pasardhes i Keshillit territorial te Odes ekonomike te Maqedonise,te formuar ne vitin 1992 per regjionin.

Oda regjionale Prilep eshte forme e organizimit territorial dhe punes ne kuader te Odes ekonomike te Maqedonise,permes funksionimit te se ciles sigurohet decentralizim i detyrave dhe aktiviteteve te Odes dhe vendimarrje e pavarur e anetareve te Odes per punet dhe detyrat ne interes te vecante per regjionin i cili i pershin komunat:

Prilep,Krusheve,Dolneni dhe Krivogashtan.

 

Qellimet dhe detyrat kryesore te Odes regjionale jane:

 

Shqyrton ceshtje ne lidhje me avancimin e prodhimit,tregtise dhe sherbimeve ekonomike dhe  problemet rrjedhese te ekonomise per regjionin per te cilin eshte organizuar;

 

Realizon decentralizim te detyrave dhe aktiviteteve te Odes ne kuader te regjionit;

 

Shqyrton propozime dhe inicon sjellje te akteve ne Kompetence te organeve te Odes;

 

Shqyrton ceshtje dhe inicon propozime per zhvillim te sipermarresise ne regjion;

 

Ne menyre aktive kontribon ne percaktim te prioriteteve zhvillimore dhe strukturale te regjionit,ne vecanti ne koncipimin e qendrimeve dhe propozimeve per ekonomizim te hapsires,ekologjise,zhvillimit te infrastrukures ekonomike (rruge lokale,energjetike,pune komunale,transport dhe te ngjashme);

 

Inicon procedura per sjellje te dispozitave dhe masave nga fusha e ekonomise,ne interes per ekonomine  e regjionit per te cilen eshte organizuar ose per ekonomine e vendit;

 

Realizon sherbime afariste-profesionale nga sfera e infrastrukures qe eshte ne interest te ekonomise te regjionit;

 

Inicon dhe realizon bashkepunim per ceshtje ne interes te perbashket me anetare te Odes nga regjionet fqinje me Odat regjionale nga vendet tjera,ne pajtim me aktivitetet programore dhe aktet e pergjithshme te Odes;

 

I pershtat kundeshtimet e paraqitura dhe interesat e ndryshem,ne kuader te kompetencave te Odes;

 

Kryen pune te tjera ne interes te anetareve,ne kuader te kompetencave te Odes.

 

31.08.2008

 

Oda regjionale Prilep

 

Drejtor egzekutiv:

Risto Najdovski inxhnj. i dipl.

 

Kontakt adresa:

Oda regjionale ne Pirlep

Bul.Goce Delcev 47a,

7500 Prilep

 

Perosni per konatak:

 

Risto Najdovski
Тel: (048) 415-536 Faks:(048) 415-536
E-adresa: regiopr@ic.mchamber.org.mk

 


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara