28.05.2018 (Семинар)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

29.05.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: ПЛАТА И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

29.05.2018 (Семинар)
Организација на логистичка поддршка, контрола на работните активности и планови, управување со call центри, телефонска продажба и cold calls, агентска продажба и унапредување на комуникациски канали

30.05.2018 (Семинар)
ЕМПАТИЧНА ПРОДАЖБА - Нова перспектива на продажбата

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

31.05.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИ – МОДЕЛИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ

31.05.2018 (Инфо сесија)
ЈАВНО-ПРИВАТЕН ДИЈАЛОГ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НАДЗОР НАД ПАЗАРОТ

11.06.2018 (Саем)
САЕМ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ГРАДСКА ЧИСТОТА „TECMA 2018“

11.06.2018 (Семинар)
АНАЛИЗА НА МРЕЖНИОТ СООБРАЌАЈ СО ПОМОШ НА АЛАТКАТА WIRESHARK

12.06.2018 (Семинар)
ДИГИТАЛЕН ПР – КРЕИРАЊЕ ВЕСТИ СО ВРЕДНОСТ

12.06.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ во рамки на "CeBIT", 12-15 јуни 2018 Хановер, Германија

12.06.2018 (Форум)
„MINEX EUROPE 2018“- 3. ЕВРОПСКИ ФОРУМ ЗА РУДАРСТВО И ИСТРАЖУВАЊЕ - 12-14.06.2018 СКОПЈЕ

13.06.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар:RBT-RISK BASED THINKING - УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА АНАЛИЗИ/РАЗМИСЛУВАЊА ЗА МОЖНИ РИЗИЦИ

19.06.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ЕНЕГРА 2018“ 21 јуни 2018 Сараево, БиХ

20.06.2018 (Семинар)
Судски спорови кои произлегуваат од постапките пред управните органи поврзани со Законот за приватизација на градежно земјиште, Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и Законот за денационализација

21.06.2018 (Семинар)
Eднодневен семинар:ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

21.06.2018 (Семинар)
СОВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЈА

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Одлуки и иницијативи

Асоцијација за управување со посебните текови на отпадот


ПОЛИТИКА НА АСОЦИЈАЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАДОТ

Мисија
Мисија на Асоцијацијата е поддршка на компаниите кои се занимаваат со управување со посебните текови на отпадот со цел исполнување на Националните Цели согласно националата регулатива и оптимизација на нивната работа со посебен акцент на ефективно собирање, размена и споредување на информации од сите членки.

Визија
Асоцијацијата е посебен центар за изнаоѓање на еколошк, ефективни и иновативно-технолошки начини за да се обезбеди исполнување на обврските и одговорностите на сите чинители преку колективните или самостојните системи за остваруваење на Националните цели за  посебните текови на отпад.

Принципи
Асоцијацијата се стреми сите нејзини членки во својата работа да се придржуваат кон исполнување на следниве клучни принципи кои се важни за ефективно и ефикасно управување со отпадот:
• Дефинирање на надоместокот кој производителите ќе го плаќаат согласно економските движења и потребите  на пазарот
• Услугите да се обезбедат преку конкурентно делување
• Услугите за управување со отпадот треба да се придржуваат до високи стандарди за заштита на животната средина
• Настојува да се промовира јавна свест кај граѓаните за селекција на посебните текови отпад преку заеднички прокети за кои ќе биде одобрен буџет за финансирање

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАДОТ
(2017 – 2020)

1. Акти на Асоцијацијата
Изготвување на Кодекс на однесување/работа на членките во Асоцијацијата како и други акти неопходни за делување на истата.

2. Законска рамка
Поведување на иницијативи и учество во изготвување на законски решенија од областа на управување со отпадот и на посебните текови на отпадот се со цел истите да бидат применливи во пракса.

3. Национални цели
Размена на информации помеѓу членките и учество во дефинирањето на националните цели за собирање на отпад и поттикнување соработка помеѓу членките во Асоцијацијата со цел исполнување на пропишаните национални цели.

4. Имплементација на законодавството
Следење на имплементацијата на законодавството и преземање чекори за подобрување на истата. Зголемена соработка со сите засегнати страни со цел намалување на „free riders“ – производители надвор од системите за посебни текови на отпадот и со тоа на нелојалната конкуренција помеѓу производителите. Соработка помеѓу членките на Асоцијацијата како и со други Асоцијации, здруженија, ЈКП, надлежни органи како на локално така и на национално ниво со цел подобрено спроведување на законодавството за посебните текови  на отпадот.

5. Реупотреба, преработка, рециклирање
Редовна комуникација, размена на информации и тесна соработка со Асоцијацијата за секундарни суровини и нејзините членки се со цел подобрено известување за крајната дестинација на отпадот и изнаоѓање начини за зголемена реупотреба, преработка и рециклирање на отпадот.

6. Јавна свест
Преземање активности за подигнување на свеста на граѓаните за примарна селекција на отпадот и негово исфрлање на соодветни места. 

7. Семинари, конференции, работилници
Организација и/или учество во семинари/ конференции/работилници со цел следење на светските трендови во управувањето со посебните текови на отпадот, циркуларната економија, исполнување на националните цели и минимизација на количеството отпад кое завршува на депониите.

 


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права