19.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Договор за вработување, договор за вработување странци, разлики помеѓу договорите за вработување домашни лица и странци

21.11.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

22.11.2018 (Семинар)
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА, ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА

23.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ - СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -

23.11.2018 (Семинар)
ПРОЦЕС И ЧЕКОРИ ВО ЕТИЧКОТО ХАКИРАЊЕ

27.11.2018 (Семинар)
МЕНИЦА И МЕНИЧНИ ДЕЈСТВИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТ

27.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби и форум со компании од агро секторот од Бугарија, во Струмица, Македонија, на 27 и 28 ноември 2018 година

28.11.2018 (Советување)
ОПЕРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ ВО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА, АПСТЕНТИЗАМ И НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ОТСУСТВО ОД РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

29.11.2018 (Семинар)
Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

29.11.2018 (Конференција)
Меѓународната конференција за текстил за градежништво, медицина и здравствена заштита, машини за текстил и нови технологии и деловни средби, 29-30 ноември 2018 година, Ахен, Германија

30.11.2018 (Форум)
БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ И ГРЧКИ КОМПАНИИ- 30.11.2018 , АТИНА Р.ГРЦИЈА

30.11.2018 (Семинар)
ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВЕЦ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ПОВРЕДА ПРИ РАБОТА

06.12.2018 (Конференција)
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА СУПЕРВИЗИЈА ВО ЕУ 2018- 6.7.12.2018 БРИСЕЛ

14.12.2018 (Семинар)
ОСНОВИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ ISO 31000:2018

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

07.11.2018


Актуелно  

ОДРЖАНА РЕВИЗИСКА МИСИЈА ПО ТВИНИНГ-ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ КАПАЦИТЕТ НА ЛОКАЛНО И НА ЦЕНТРАЛНО НИВО ЗА ТРАНСПОНИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ИНДУСТРИСКИ ЕМИСИИ 2010/75/EU


Во рамките на Здружението на металургијата, а во соработка  со Министерството за животна средина и просторно планирање, денес во Стопанската комора на Македонија се одржа состанок во врска со Твининг-проект за зајакнување на административниот капацитет на локално и централно ниво за транспонирање и имплементација на новата Директива за индустриски емисии 2010/75/EU. Целта на состанокот беше да се направи ревизија сите аутпути кои произлегоа од Директивата, односно на досегашните активности и предложените законски решенија во рамките на Проектот, како и да се дадат предлози за натамошна соработка.

Во оваа ревизиска мисија учествуваа претставници на одреден број големи индустриски и енергетски капацитети од државата и меѓународните експерти: Клеменс Конард, поранешен постојан твининг-советник, адвокат за животна средина од Агенцијата за животна средина на  Австрија и Хуиб ван Вестен, твининг експерт за ревизија и виш инспектор во Инспекторатот за животна средина и транспорт од  Холандија.

Претставниците на индустријата ги истакнаа своите искуства од реализираниот Проект, особено во делот на направените пилот-извештаи за индустриските емисии согласно новите гранични вредности, но истакнаа и воочени слабости како што е ненавременото вклучување на индустријата во подготовка на нацрт-верзијата на законот за индустриски емисии, како и потребата од поголем временски простор за давање сугестии и предлози од аспект на спецификата на материјата што ја регулира овој закон.

Беа дадени предлози за натамошна соработка во делот на едукација и подготовка на индустријата за соодветно аплицирање за добивање интегрирани дозволи за идентификација на извори на емисии и за извештаи за вредностите на емисиите.

На крајот, од присутните претставници на индустриските капацитети беше побарано да се добие одговор на доставените сугестии и предлози по втората верзија од нацрт-законот за индустриски емисии. Индустријата во целост ги поддржува активностите на надлежното Министерство во насока на хармонизирање на националното со европското законодавство, со цел постигнување високо ниво на заштита на животната средина, но забелешките укажуваат на неопходноста при дефинирањето на крајните законски решенија да се има предвид истите да не предизвикаат нерационални финансиски обврски за индустријата за сметка на незначителни еколошки бенефити, особено за лесно загадувачките индустрии.

Зорица Мешкова 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права