23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Податоци за дејноста

Здружение на хемиската индустрија


  

Хемиската индустрија  и производството и преработката на пластика и гума  се значајна инфраструктурна индустриска гранка, чии што производи се користат во речиси сите сегменти на стопанството, додека во широката потрошувачка покриваат значајни и витални животни подрачја. Околу 60% од производство го испорачува во облик на полупроизводи на другите индустриски гранки, а останатите 40-ина % се пласираат како финални производи.
Посебно значаен дел, кој бележи констинуиран раст е фермацевтската индустрија, производство на осносвни фармацевтски производи и фармацевтски препарати.
Производството на хемикалии и хемиски производи во структурата на физичкиот обем на индустрискотопроизводство на земјата во 2016 година учествуваат со 2,03  %, производството на пластични производи и гума со 2,35 % и производството на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати со 2,36%, или вкупно учество од 6,74 %. Приближно толкаво е и учеството во додадената вредност на индустријата и рударството.
Во 2016 година производството на хемикaлии и хемиски прооизводи, бележи опаѓање за 28,8  Производството на гума и производи од пластични маси во2016  година  е зголемено  за 8,2% додека производството на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати бележи континуиран пораст на физичкиот обем и во 2016 година тој изнесува 9,7%.
Хемискиот комплекс во 2016 година реализираше извоз на стоки во вредност од  една милијарда и 178 милиони  американски долари (во 2015 година беше рализиран извоз од над 900 милиони САД долари). Учеството во вкупниот извоз на Р.Македонија изнесува 21,39 %. Најголемиот дел од извозот се однесува на извозот на катализатори. Производи од гума и пластика се извезени во вредност од 78,1 милиони САД долари, додека извозот на фармацевтски производи и фармацевстки препарати во 2016 година е исто така во пораст и изнесува 76,98 милиони САД долари.
Увозот на стоки за потребите на хемискиот комплекс и увозот на готови хемиски производи во 2016  година   изнесува 973  милиони САД долари, за 70 милиони американски долари е поголем во однос на претходната година  и во вкупниот увоз на РМ учествува со 14,4 %.

Учество во БДП  Учество во извоз  Учество во Увоз  Учество во вработени 
       1.6                             18,69                      13,1                         5,9                   
Производството во хемискатаиндустрија се остварува со користење на современи технологии и опрема.Остварени се повеќе странски вложувања кои позитивно влијаат врз севкупнотоработење на фирмите, а пред се' во зголемувањето на извозот.
Потенцијали
Во хемиската индустрија поважниинсталирани капацитети за производство и извоз на:
 • Готови лекови
• Детергенти
• ПВЦ прав
• ПВЦ гранулат и компаунди
• ПВЦ цевки
• Амбалажа од пластични маси
• Козметички препарати
• Адитиви за градежништво
• Технички гасови
Во хемиската индустрија, постојните производствени потенцијали на инсталираните капацитети, како и искусниот кадровски потенцијал, се основа за забрзан развој и вложувања, пред се' во реализација на проекти од областа на заштитата на човековата средина за пречистување на почвата, каталитички обвивки, производи за третман на водата иза третирање на отпадот.
Во делот на производство и преработката на пластични маси, но и во другите производи од хемиската индустрија, потребни се натамошни инвестиции за згрижување и рециклирање на истите во функција на заштита на човековата околина.
Просечното учество  на хемиската индустрија во националниот извоз изнесува над 20% . Потребно е да се напомене дека  вака високиот процент се должи на извозот на катализатори.
Индексот на работници во овие преработувачки индустриски гранки во истиот период од годината е следниот:  кај производството на хемикалии и хемиски производи изнесува 101,3, кај производството на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати изнесува 103,2 додека кај производство на производи од гума и производи од пластика изнесува  95,1.

 

 Период: 1-12 2016

 

 IZVOZ

 UVOZ

U~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvoz

oddel naziv

vrednost vo SAD $

vrednost vo SAD $

Hemikalii i hemiski proizvodi

1.023.936.105

541.286.175

21,39

8,01

Osnovni farmacevtski proizvodi i farmacevtski preparati

76.986.476

162.449.375

1,61

2,40

Guma i plasti~ni proizvodi

78.165.683

269.906.297

1,63

3,99

Vkupno

4.787.198.772

6.757.450.102

100,00

100,00

 


 

Извоз и увоз во 2015 година

 Извоз

Увоз

Учество во вкупниот извоз

Учество во вкупниот увоз

производ

вредност во САД $

вредност во САД $

Хемикалии и хемиски производи

909.523 153

521.083.715

20,30

8,10

Основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати

70.783.408

146.624.557

1,60

2,30

Гума и пластични производи

71.295.762

249.444.179

1,60

3,90

ВК

4.489.933.784

6.399.866.873

100,00

100,00

 

 

 Извоз и увоз во 2014 година

 Извоз

Увоз

Учество во вкупниот извоз

Учество во вкупниот увоз

производ

вредност во САД $

вредност во САД $

Хемикалии и хемиски производи

849.119.449

492.439.027

18,69

7,40

Основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати

73.265.444

160.443.246

1,61

2,41

Гума и пластични производи

75.358.958

242.143.056

1,66

3,64

ВК

4.542.391.887

6.651.536.075

100,00

100,00

 

 

Извоз 2013година

ИЗВОЗ

 

 

оддел

оддел назив

КГ

вредност во САД $

вредност во ЕУР

20

Хемикалии и хемиски производи

152.648.725

698.838.239

525.676.098

21

Основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати

2.687.289

79.496.795

59.859.496

22

Гума и пластични производи

30.336.380

84.288.328

63.493.926

 

вк

2.578.774.492

4.266.860.563

3.211.770.592

 

Увоз 2013 година

УВОЗ

 

 

оддел

оддел назив

КГ

вредност во САД $

вредност во ЕУР

20

Хемикалии и хемиски производи

301.465.060

602.079.532

454.024.527

21

Основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати

4.582.389

167.634.013

126.130.899

22

Гума и пластични производи

56.030.018

226.791.506

170.775.913

 

вк

5.509.147.242

6.599.824.003

4.968.419.812

 

Учество во вкупенизвоз/увоз

Учество во вкупниот извоз

Учество во вкупниот увоз

оддел

оддел назив

20

Хемикалии и хемиски производи

16,38

9,12

21

Основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати

1,86

2,54

22

Гума и пластични производи

1,98

3,44

 

Вк

100

100

 

Извоз, увоз 2012

Извоз

Назив

КГ

Вредност
во САД долари

Вредност
во ЕУР

Хемикалии
и хемиски производи

161.095.727

552.680.385

429.032.429

Основни
фармацевстки производи

2.404.201

83.960.901

65.188.271

Гума и пластични
производи

24.163.981

66.172.072

51.610.868

Вкупно

2.963.886.816

4.001.857.201

3.113.518.645

 

  

Увоз

назив

КГ

Вредност
во САД долари

Вредност
во ЕУР

Хемикалии
и хемиски производи

276.719.226

502.360.933

390.528.406

Основни
фармацевстки производи

4.653.683

159.528.118

123.939.879

Гума и пластични
производи

52.924.409

202.264.454

157.457.532

Вкупно

6.110.431.168

6.510.921.902

5.061.764.541

  

Учество во вк. извоз

Учество во вк. увоз

Хемикалии
и хемиски производи

13,81

7,72

Основни
фармацевстки производи

2,10

2,45

Гума и пластични
производи

1,65

3,11

Вкупно

100,00

100,00

 

 Извоз, увоз 2012

Извоз

назив

КГ

Вредност
во САД долари

Вредност
во ЕУР

Хемикалии
и хемиски производи

161.095.727

552.680.385

429.032.429

Основни
фармацевстки производи

2.404.201

83.960.901

65.188.271

Гума и пластични
производи

24.163.981

66.172.072

51.610.868

Вкупно

2.963.886.816

4.001.857.201

3.113.518.645

  

Увоз

назив

КГ

Вредност
во САД долари

Вредност
во ЕУР

Хемикалии
и хемиски производи

276.719.226

502.360.933

390.528.406

Основни
фармацевстки производи

4.653.683

159.528.118

123.939.879

Гума и пластични
производи

52.924.409

202.264.454

157.457.532

Вкупно

6.110.431.168

6.510.921.902

5.061.764.541

  

 

Учество во вк. извоз

Учество во вк. увоз

Хемикалии
и хемиски производи

13,81

7,72

Основни
фармацевстки производи

2,10

2,45

Гума и пластични
производи

1,65

3,11

Вкупно

100,00

100,00

 
 
Извоз, увоз во 2011

Производство, извоз и увоз во 2010

Производство на хемиски производи во 2009

Извоз и увоз на хемиски производи во 2009

Извоз и увоз -по сектори 2009

Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт лице : Зорица Мешкова
Тел: (02) 3244019 Факс:(02) 3244088
Call Центар : (02) 15015
E-адреса: zorica@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права