24.10.2017 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ЈАВНИОТ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

26.10.2017 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

27.10.2017 (Семинар)
СУДСКИ ПОСТАПКИ, ИСКУСТВА И СУДСКА ПРАКСА ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРЕКРШОЦИ

30.10.2017 (Бизнис средби)
„Саем за директни бизнис средби Кошице 2017“-Словачка, 30.10.2017

31.10.2017 (Семинар)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „EXPORT WEEK 2017“ - 31.10-2.11.2017

01.11.2017 (Тренинг обука)
СО НАПРЕДНИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРУВАЊЕ НА ОДНОСОТ СО КЛИЕНТИТЕ, СОРАБОТНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ, Прага, Р.Чешка

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

02.11.2017 (Тренинг обука)
„МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“

02.11.2017 (Семинар)
НАПРЕДЕН EXCEL – КРЕИРАЊЕ EXCEL DASHBOARD

02.11.2017 (Семинар)
Тренинг-обука: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРОДАЖБА

02.11.2017 (Саем)
„Match4Industry Business Matching Event“ - 2-3.11.2017, Коџаели, Република Турција

02.11.2017 (Конференција)
Конференција на тема: „Предизвиците на патот кон Европската Унија“-2-3.11.2017 Будва, Црна Гора

06.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА:ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

09.11.2017 (Конференција)
Меѓународна дводневна конференција за финансирање на европски програми - Скопски Саем

09.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Седници и oдлуки

Акти донесени на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија

Четиринаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 13.09.2017 година

 

- Зголемување на можностите за вклучување на бизнис-заедницата во работењето на регулаторните тела;

- Предлог-концепт за организација на Втора Тркалезна маса на Стопанската комора на Македонија;

- Информација за основањето на ЗБ6 Коморскиот инвестициски форум во Трст, Италија и планираните активности на ЗБ6 Коморскиот инвестициски форум;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-јуни 2017 година - споредба со планираните проекции и преземање на идни чекори;

- Предлог-одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;

- Информација за прописи од значење за бизнисот;

 

 

 

Тринаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 11.04.2017 година
 

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-март 2017 година - споредба на остварувањата со планираните проекции и мерките за втор квартал 2017 година;

- Иницијатива за формирање на Постојан секретаријат на Коморскиот инвестициски форум (КИФ) со Декларација за воспоставување на Секретаријат на Западен Балкан-WB6;

- Информација за пристапување на Стопанската комора на Македонија во  членство на Комората за меѓународна трговија „Силк Роуд“ и учество на  10-тиот Светски коморски конгрес - Сиднеј, Австралија;

- Одлука за изменување и дополнување на Правилата за трошоците во постапката пред Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија

- Правилник за начинот на издавање Извештаи за категоризација на компании според степенот на ризик за плаќање финансиски обврски.

 

 Дванаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 31.01.2017 година

- Предлог за донесување државна стратегија за развој на рударството во РМ за периодот до 2025 година, доставен  од Македонската асоцијација на рударството (МАР) при Комората;

- Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2016 година;

- Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2016 година; -

-   Одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2016 година;

-   Одлука за изменување на Одлуката за изработка на Aнализа на развојниот потенцијал и можностите за производна диверзификација на металната индустрија;

-  Акти за основање Фондација АКАДЕМИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС ЕКОНОМИЈА - Скопје

 

Eдинаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 15.12.2016 година

- Комуникациска стратегија по повод 95-годишнината на Стопанската комора на Македонија;

- Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2017 година;

- Предлог-финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2017 година;

- Предлог-правила за трошоците во постапката пред Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Предлог-одлука за именување  член на Претседателството на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на листите на арбитри на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Предлог-одлука за изменување и дополнување на Правилникот на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Предлог-програмски насоки за активностите на Бизнис центарот за тренинг и обука во 2017 година и
- Предлог-финансиски план на Бизнис центарот за тренинг и обука за 2017 година.

 

Десетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 1.11.2016 година

- Ефикасна транспортна инфраструктура и царински постапки во насока на зголемена конкурентност и трговска размена со земјите членки на  Коморскиот Инвестициски Форум (КИФ);

- Предлог-одлука за именување потпретседател на Постојаниот избран суд- Арбитража при Стопанската комора на Македонија;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-септември 2016 година и споредба на остварувањата со планираните проекции за третиот квартал од 2016 година;


Деветта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 26.09.2016 година

- Потенцијалите, можностите и ограничувачките фактори за преструктурирање на македонското стопанство;

- Информација за редизајнирање и реструктурирање на функционирањето на веб-порталот на Стопанската комора на Македонија;

- Предлог-одлука за експертска помош и поддршка за реализација на активностите за организација на тркалезна маса со работен наслов: “Позицијата на малите земји во меѓународната економија”, по повод 95 годишнината од коморското организирање во Република Македонија со Предлог-концепт за организација на 95-годишнината од коморското организирање во Македонија;
- Предлог-акти на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија:
- Предлог за членови на претседателството на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
- Предлог-програма за промоција и развој на Арбитражата како алтернативен метод за решавање на споровите меѓу деловните субјекти во наредниот мандатен период;

- Предлог-одлука за отворање канцеларија за нудење и вршење услуги од страна на вработени во Комората кои поседуваат лиценца за вршење определена дејност, според потребите и барањата на компаниите;

- Предлог-понуда за изработка на основен проект со настрешница  и за изработка на основен проект за ентериерно уредување на влезна партија и 3Д визуелизација за фасадата на зградата на Стопанската комора на Македонија;

- Предлог-Одлука за изработка на научно-истражувачка студија за потенцијалите и ограничувачките фактори на македонската економија преку анализа на основните економски показатели за учеството на приватниот сектор во националната економија;

- Предлог-Решение за разрешување и за именување на претседател на Второстепена комисија за одлучување по приговори на работниците во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-јуни 2016 година - споредба со планираните проекции и превземање на идни чекори;

- Насоки за односи со јавноста и комуникација со медиумите;

 

Осма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 21.06.2016 година

- Три чекори за економски прогрес - Платформа за разговори со политичките партии во предизборниот период;
- Иницијатива за реализација на Пилот-проектот за воведување на системот на дуално образование „Учење преку работа“ во Република Македонија;
- Предлог-одлука за именување претседател на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
- Предлог-одлука за именување овластено лице за прием на пријави од укажувачи (согласно Законот за заштита на укажувачите и Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во Стопанската комора на Македонија).

 

Седма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 26.04.2016 година 

- Предлог-финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2015 година;
- Извештај за работата на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија во периодот 2011-2016;
- Информација за прописи од значење за бизнисот;
- Предлог - Правилник за заштитеното внатрешно пријавување во Стопанската комора на Македонија  со Предлог- одлука за именување на овластено лице за прием на пријави од укажувачи.

 

Шеста седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 18.02.2016 година

- Анализа на методологијата за пресметка на обврските по основ на плаќање на придонесите за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување;

- Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2015 година;

- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за последниот квартал од 2015 година (и за периодот јануари-декември 2015 година) со споредба со истиот период лани;

- Предлог-одлука за доделување награди и други признанија на Стопанската комора на Македонија за 2015 година;

- Информација за прописи од значење за бизнисот.

 

Петта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 16.12.2015 година

- Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2016 година;
- Предлог-финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2016 година;
- Предлог-програмски насоки за активностите на Бизнис центарот за тренинг и обука во 2016 година и
- Предлог-финансиски план на Бизнис центарот за тренинг и обука за 2016 година;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

 

Четврта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија одржана на 3.11.2015 година

- Анализа на можностите за поголемо учество на бизнис-заедницата во регулаторните тела;
- Предлог – Одлука и Овластување за печатење на обрасците за уверение за потекло и за уверение за потекло „Форм А кои ги издава Стопанската комора на Македонија;
- Финансиски извештај преку остварување на Стручната служба на Комората за периодот јануари-септември 2015 година - споредба на остварувањата со планираните проекции и мерките за трет квартал 2015 година;
- Предлог-одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
- Преглед за реализација на заклучоците од одлуките на седниците на Упрваниот одбор, одржани на 5.05.2015, 2.07.2015 и 14.09.2015 година;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

 

Трета седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
14.09.2015 година

- Реорганизација на Македонската банка за поддршка  на развојот (МБПР) - можности и перспективи;
- Предлог - Одлука за членство на Стопанска комора на Македонија во „Виенскиот институт за меѓународни економски студии“ и соработка за подотовка на научно-истражувачки студии;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.


 
Втора седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
02.07.2015 година


- Вклучување на бизнис-заедницата во работата на регулаторните тела – реалност и потреба за јакнење на нивната независност;
- Предлог-решение за изменување и дополнување на Решението за формирање Комисија за финансиски прашања при Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
- Предлог-деловник за работа на Комисијата за финансиски прашања при Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.


 
Прва седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
05.05.2015 година


- Заокружување на системот на економски слободи во функција на понатамошен развој на бизнисот во Република Македонија - Програмски цели и насоки на Стопанската комора на Македонија во мандатниот период 2015-2020 година;
 -  Информација за прописи од значење за бизнисот;
 - Извештаи и Програма на Бизнис центарот за тренинг и обука

 

Архива

Архива (2010 - 2015)Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт: Татјана Штерјова
Тел: ++ 389 2 3244065 Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: tatjana@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права