Informata themelore

Shoqata e bujqësisë dhe industrisë ushqimore


SHOQATA PER BUJQESI DHE INDUSTRI USHQIMORE

Prodhimi i ushqimit ne cdo vend eshte ne interes te vecante.Per kete organizimi i prodhuesve te ushqimit dhe perfaqesimit te intereseve te tyre ne funksion te sigurimit dhe avancimit te prodhimit te ushqimit eshte ne interes te vecante.

Ne Maqedoni bujqesia,bashke me industrine ushqimore puneson 10% nga numri i pergjithshem i te punesuarve tek personat juridik,kurse ne BPV merr pjese me 18%,ku vetem bujqesia dhe peshkataria me 12%,me 6% industria ushqimore.Me prodhim dhe perpunim te ushqimit ne Maqedoni merren 5100 ndermarrje.

Anetaret e Shoqates per bujqesi dhe industri ushqimore,ne pajtim me veprimtrine me konkrete te tyre dhe interesat,ne kuader te asociacionit te tyre –Shoqates,jane te organizuar ne forma te vecanta organizative-grupacione te cilave u takojne,ne mesin e te cileve:
-japin propozime dhe i perfaqesojne interesat e anetareve nga vepirmtaria e tyre, gjate sjelljes se masave te politikes ekonomike, nga ana e organeve shteterore,
-marrin pjese ne perpunim te rregullatives ligjore ne bujqesi dhe industrine ushqimore permes dhenies se mendimeve,propozimeve per ndryshim dhe plotesim te tyre ne procesin e sjelljes se tyre,
-Inicojne dhe propozojne masa te caktuara sistematike dhe zgjidhje ligjore ne funksion te avancimit te kushteve per prodhim te ushqimit,
-Bashkerisht  te organizuar performojne ne panaire te ndryshem,biznes-forume dhe aktivitete tjera propaganduese ne vend dhe jashte.

-Ne mes veti ndihmohen ne disa perpjekje te perbashketa (eksport i perbashket,furnizim i perbashket me repromateriale per import  etj) ne interes te avancimit te prodhimit dhe plasmanit ne tregun vendor dhe te huaj.

Kontakt adresa:
Oda ekonomike e Maqedonise
rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara