21.03.2018 (Семинар)
ИНТЕГРИРАНА ПОСТАПКА ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ, ВО РАМКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ (ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ) И ДЕЛОВНО-АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

21.03.2018 (Семинар)
ИНКОТЕРМС 2010

26.03.2018 (Семинар)
Правилна примена на Законот за работни односи во делот на: судска пресуда како основ за продолжување со работа, дополнителна работа

27.03.2018 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

27.03.2018 (Тренинг обука)
ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

27.03.2018 (Конференција)
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФАКТОРИНГ КАКО ФИНАНСИСКО РЕШЕНИЕ КОЕ ОВОЗМОЖУВА РАСТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕПРИЈАТИЈА- 27.03.2018 Скопје

28.03.2018 (Семинар)
Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

30.03.2018 (Семинар)
РАЗВИВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА НАСТАП НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

10.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Мостар“ 10 април 2018 година

13.04.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во Бања Лука - ЕЕН мрежа

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

Бизнис-настани

27.03.2018 - 03.04.2018


Тренинг обука Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ


Специјалистички курс:

ВЕШТИНИ ВО ФИНАНСИСКОTO РАБОТЕЊЕ

Mарт-април 2018 година

          Согласно верифицираната Програма на Центарот за образование на возрасни и Министерството за образование и наука на Република Македонија по Решение УП1 бр.10-10 од 7.8.2017 година, Стопанската комора на Македонија, во соработка со Бизнис центарот за тренинг и обука од Охрид, го организираат специјалистичкиот курс: „Вештини во финансиското работење“. По успешното завршување на програмата и позитивната оценка, учесникот добива сертификат за стекнати вештини во финансиското работење кој е признат од Министерството за образование и наука на Република Македонија.

Методологија
Главната цел на курсот е кандидатите да се стекнат со знаење и вештини потребни за работа во финансискиот сектор и општото благајничко работење. Програмата е составена од четири тематски целини во кои се разработуваат функциите и активностите поврзани со финансиското работење, а кои се од особена важност за непречено функционирање и работење на сметководствено-финансискиот сектор. Според наставниот план,  обуката трае 70 часа, од кои 40% од наставата е теорија и 60% практична настава.
Учесниците во теоретскиот дел ќе бидат запознаени со правилна имплементација на законската регулатива која го уредува готовинското денарско и девизно благајничко работење со посебен акцент на пресметка, исплата и евиденција, како и стекнување на практично знаење за правилна имплементација на одредбите од поврзаните закони и подзаконски акти.

Целна група:
Курсот може да го посетуваат лица вработени во секторите финансии, сметководство, благајна, како и сите други заинтересирани лица, со или без работно искуство кои имаат желба да ги прошират своите знаења и вештини во областите од наведенава тематика и да се стекнат со сертификат кој е валоризиран и препознатлив на пазарот на труд.

ПРОГРАМА

Во текот на курсот ќе бидат опфатени следните тематски целини:

1) Основи на финансиското работење (теоретски дел)

   • Поим, улога и значење на финансиско работење;
   • Што претставува финансиско работење;
   • Готовинско и безготовинско работење;
   • Главна, помошна и девизна благајна;
   • Денарска благајна за материјални и патни трошоци.

2) Законска регулатива во финансиското работењe (теоретски дел)

   • Утврдување и одлука за благајнички максимум;
   • Дневник на благајна, каса прими и каса исплати;
   • КДФИ и фискална наплата во помошните благајни;
   • Пропратна документација за работа со девизна благајна.

3) Видови на уплати и исплати (практичен дел)

   • Видови уплати во благајна (прием на готови пари; фискална наплата и  евиденција на дневен промет; подигање девизи во девизна благајна);
   • Видови исплати од благајната (пресметка на патни налози, дневници и други трошоци).

4) Пресметка и исплата на плата (практичен дел)
   • Законска рамка за работен однос (минимална плата, највисока основица за придонеси);
   • Пресметка на плата;
   • Составни делови на платата;
   • Надоместоци на плата;
   • Надоместоци на трошоци поврзани со работата;
   • Надоместоци за боледување;
   • Платен одмор;
   • МПИН – Образец.Дополнителни информации:

• Времетраење на обуката е вкупно 70 училишни часа, од кои 30% од наставата е теорија и 70% практична настава, распоредени во 11 тренинг дена, односно истите се одржуваат два пати неделно.
• Обуката започнува на 27март 2018 година и ќе се реализира со следната динамика:
-Теоретски дел: 27-28 март 2018 година (вторник-среда) и 3 април 2018 година (вторник);
-Практичен дел: во договор со менторот, кандидатите ќе бидат поделени во 2 групи за полесно следење и имплементирање на обуката. 
• Број на учесници во група: 8  – 15 учесници. 
• Сите учесници добиваат потврда за присуство на обуката од Бизнис центарот за тренинг и обука и Стопанската комора на Македонија. 
• Услов за да се стекне Сертификатот за „Вештини во финансиското работење“ признат од Министерството за образование и наука е минимум 70% присуство на предавањата и успешно положен финален испит.

Предавачите се експерти со долгогодишно искуство во областа на финансиското работење.


Котизација за учество:
- 14.160 денари (12.000+ ДДВ) за 1 учесник;
- 10% попуст за секој нареден учесник од истата компанија, студенти и невработени лица.

* Специјалистичкиот курс ќе се реализира доколку е оформена група од минимум 8 учесници. 

Краен рок на пријавување: 21.3.2018 година. 


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права