Informata themelore

Shoqata e industrisë kimike


Iniciativa per zhvillim te industrise kimike ne kuader te  industrise se pergjithshme

 

1.Kycje dhe informim te biznes-bashkesise ne realizim te njerit nga prioritetet me te larta per kycje ne BE,kurse ajo eshte transponimi dhe implementimi i rregullativave dhe standardve ne fushen e mjedisit jetesor ne te gjithe sektoret industrial,duke perfshire edhe at kimik.

2.Te formohet Fond i mjeteve nga taksat ekologjike te cilat do te jene te orientuara ne projekte ne nivel te sektoreve ekonomike per realizim te investimeve per mbrojtje te mjedisit jetesore dhe per menaxhim me mbeturinat sekundare.

3. Qeveria e RM (ne pajtim me dinamiken e paralajmeruar) te kyce protokol per Marreveshje evropiane per vleresim te perputhshmerise-PEKA.Me te cilen biznes bashkesise do t’i mundesoje trajtim te njejte dhe qasje te lire ne tregje,ne vecanti ne tregjet e BE,vendet anetare te CEFTA-s,duke mos ju nenshtruar kerkesave plotesuese per vleresim te perputhshmerise.

Ne kontkekst te kesaj eshte edhe  nevoja per rrumbullaksim te rregullatives nenligjore nga Ligji per siguri te  produkteve nga fusha e kompleksit metalik,industrise kimike,industrise se letres,tekstilit dhe tjera,si dhe percaktim te laboratoreve te akredituara dhe te autorizuara.

 


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara