28.05.2018 (Семинар)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

29.05.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: ПЛАТА И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

29.05.2018 (Семинар)
Организација на логистичка поддршка, контрола на работните активности и планови, управување со call центри, телефонска продажба и cold calls, агентска продажба и унапредување на комуникациски канали

30.05.2018 (Семинар)
ЕМПАТИЧНА ПРОДАЖБА - Нова перспектива на продажбата

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

31.05.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИ – МОДЕЛИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ

11.06.2018 (Саем)
САЕМ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ГРАДСКА ЧИСТОТА „TECMA 2018“

11.06.2018 (Семинар)
АНАЛИЗА НА МРЕЖНИОТ СООБРАЌАЈ СО ПОМОШ НА АЛАТКАТА WIRESHARK

12.06.2018 (Семинар)
ДИГИТАЛЕН ПР – КРЕИРАЊЕ ВЕСТИ СО ВРЕДНОСТ

12.06.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ во рамки на "CeBIT", 12-15 јуни 2018 Хановер, Германија

12.06.2018 (Форум)
„MINEX EUROPE 2018“- 3. ЕВРОПСКИ ФОРУМ ЗА РУДАРСТВО И ИСТРАЖУВАЊЕ - 12-14.06.2018 СКОПЈЕ

13.06.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар:RBT-RISK BASED THINKING - УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА АНАЛИЗИ/РАЗМИСЛУВАЊА ЗА МОЖНИ РИЗИЦИ

19.06.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ЕНЕГРА 2018“ 21 јуни 2018 Сараево, БиХ

20.06.2018 (Семинар)
Судски спорови кои произлегуваат од постапките пред управните органи поврзани со Законот за приватизација на градежно земјиште, Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и Законот за денационализација

21.06.2018 (Семинар)
Eднодневен семинар:ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

21.06.2018 (Семинар)
СОВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЈА

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Податоци за дејноста

Здружение на металургија


Металургија
Kако значаен базно-суровинки комплекс, вадењето на руди од метал и производството на основни метали со индустријата на преработка на метали претставува стопански комплементарна и заокружена технолошка целина.
Директното учество на производството на основни метали во БДП – 5,73%  додека индиректно, металургијата учествува со 33.53% во националниот БДП.
 
Вадењето на руди од метал во физичкиот обем на производство на индустријата и рударството во 2017 година учествува 5,16%. Истата година, вадењето руди од метал бележи индекс на производство од 98,2 или физичкиот обем на производство е намален за 1,8% во споредба со претходната година.
Производството на метали во 2017 година бележи приближно исто ниво на учество во структурата на   физичкиот обем на индустриско производство од 6,29% како и во претходната година, но значително намалено во однос на од  учество  со 7.94 % во 2014 година.
Во 2017 година физичкиот обем на производството кај основните метали е значително намален,  за 13,6% однос на претходната година.
Во 2017 година, исто како и во претходната, и натаму се бележи опаѓање на бројот на работници.
 Во производството на основни метали, како специфична базна гранка од стратешко значење, инсталирани се заокружени техничко технолошки системи во кои е вградена современа опрема и технологија од повеќе познати светски производители.
Во секторот металургија,производство на основни метали остварени се значајни странски вложувања, и тоа во производството на топловалани, ладновалани и превлечени лимови, феролегури, профили и цевки, бетонско железо и други производи.
Инсталирани капацитети за топловалани дебели лимови - 520.000 тони, топловалани траки -800.000 тони, ладновалани лимови - 600.000 тони, поцинковани и пластифицирани лимови -150.000тони,заварени цевки и профили - 400.000 тони, феросилициум- 80.000 тони,феро и силико манган 180.000 тони, фероникел - 14.000 тони, арматурно-бетонско железо-100.000 тони, разни видови на одлеаноци- 12.000 тони,светловалана, поцинкуванаи патентирана жица -7.000 тони.

Во 2017 година извозот на основни метали изнесува 506,3 464,2 милиони американски долари,  (бележи благ пораст во однос на минатогодишниот извоз но е се уште за 15% помал во однос на вредн оста на извозот на основни метали во  2015 година. Заедно со вадењето на руди на метал, вкупниот извоз во 2017 година изнесува 692,18  милиони американски долари и е во пораст за 20% во однос на извозозт на овие производи во претходната година. Учеството на металуршкиот сектор во вкупниот национален извоз во 2017  година е на минатогодишното ниво и изнесува  12% .

Извоз и увоз  во 2017 година

 

 IZVOZ

 UVOZ

U~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvoz

oddel naziv

vrednost vo SAD $

vrednost vo SAD $

Metalni rudi

185.866.388

32.019.417

3,28

0,41

Metali

506.328.789

1.516.122.719

8.93

19,64

Vkupno

5.671.465.916

7.719.851.593

100,00

100,00

 


 
        Извоз и увоз  во 2016 година

 

 IZVOZ

 UVOZ

U~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvoz

oddel naziv

vrednost vo SAD $

vrednost vo SAD $

Metalni rudi

112.404.022

24.896.062

2,35

0,37

Metali

464.197.848

1.295.540.199

9,70

19,17

Vkupno

4.787.198.772

6.757.450.102

100,00

100,00

 

 

2015 година                                                                                                             во %

Учество во БДП 

Учество во извоз

Учество во Увоз

Учество во вработени во стопанство

Металургија  5,7

16

18

14,9

Извоз и увоз во 2015 година

ИЗВОЗ

 

УВОЗ

 

оддел назив

КГ

вредност во САД $

КГ

вредност во САД $

Метални руди

150.280.193

130.816.484

1.360.217.038

90.172.590

Метали

587.771.600

590.743.244

680.872.871

1.170.230.059

Извоз и увоз во 2014 година

ИЗВОЗ

 

УВОЗ

 

оддел назив

КГ

вредност во САД $

КГ

вредност во САД $

Метални руди

154.345.011

156.506.789

1.393.147.941

103.043.676

Метали

598.133.624

738.148.055

582.694.740

1.296.855.875

 

 

Извоз/увоз 2013 година

ИЗВОЗ

 

 

оддел

оддел назив

КГ

вредност во САД $

вредност во ЕУР

07

Метални руди

166.636.646

167.048.356

125.819.518

24

Метали

600.154.383

810.772.056

610.602.860

 

вк

2.578.774.492

4.266.860.563

3.211.770.592

УВОЗ

 

 

оддел

оддел назив

КГ

вредност во САД $

вредност во ЕУР

07

Метални руди

1.260.735.255

100.355.899

75.487.130

24

Метали

580.392.672

975.098.177

733.753.527

 

вк

5.509.147.242

6.599.824.003

4.968.419.812

Учество во вкупниот извоз

Учество во вкупниот увоз

оддел

оддел назив

07

Метални руди

3,92

1,52

24

Метали

19,00

14,77

 

вк

100

100

Извоз/узвоз 2012 година

Назив

Извоз

kg

Вредност во САД долари

Вредност во EUR

Метални руди

161.592.340

153.778.595

119.692.432

Mетали

643.350.533

848.775.891

660.382.978

Вкупно

2.963.886.816

4.001.857.201

3.113.518.645

Назив

Увоз

kg

Вредност во САД долари

Вредност во EUR

Метални руди

1.562.130.989

153.892.001

119.008.762

Mетали

572.556.161

861.740.038

670.325.054

Вкупно

6.110.431.168

6.510.921.902

5.061.764.541

 


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права