20.06.2018 (Семинар)
Судски спорови кои произлегуваат од постапките пред управните органи поврзани со Законот за приватизација на градежно земјиште, Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и Законот за денационализација

21.06.2018 (Семинар)
Eднодневен семинар:ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

21.06.2018 (Семинар)
СОВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЈА

28.06.2018 (Семинар)
Предвиденост на надомест на штета во Законот за работни односи, видови надомест на штета, обврска на работодавачите за обезбедување безбедни услови за работа, покренување на прекршочна постапка против работодавач и постапка по жалба

03.07.2018 (Семинар)
ВОВЕД ВО ISO 37001:2017 СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

05.07.2018 (Советување)
КРШЕЊЕТО НА РАБОТНИОТ РЕД И ДИСЦИПЛИНА ИЛИ РАБОТНИТЕ ОБВРСКИ КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ОТКАЗ

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Бизнис-настани

29.05.2018 - 29.05.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија, сала 3, 3-ти кат,  Македонија

Еднодневен семинар: ПЛАТА И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС


Еднодневна работилница на тема:
ПЛАТА И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС
29.5.2018 година (вторник)
10:00-16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат

Цел на работилницата

Целта на работилницата е стекнување практични знаења за правилната имплементација на легислативата која го уредува начинот на пресметка на плата, додатоци на плата и надоместоци од работен однос, со обработка на законската регулатива, сметководствениот и даночен третман на надоместоците преку практични примери за субјекти во приватниот сектор.
На работилницата на сите учесници ќе им се овозможи правилно да се едуцираат и да ги применуваат законските одредби од оваа област, а ризикот ќе го сведат на минимум на изречување глоби при инспекциски надзори и трпење на прекршочни санкции.

ПРВ ДЕЛ

- Пресметка на плата
- Законска регулатива;
- Пресметка на основна плата;
- Пресметка на работна успешност и додатоци на плата (прекувремена работа, 
  работа во смени, работа на празник);
- Практичен пример.

ВТОР ДЕЛ

- Параметри за пресметка на плати за 2018 година;
- Лично ослободување за 2018 година;
- Стапки за пресметка на придонеси за 2018 година;
- Највисока и најниска основица за пресметка на плати за 2018 година;
- Минимална плата. 

ТРЕТ ДЕЛ

- Пресметка на надомест на плата по основ на боледување
- Законска регулатива;
- Исплата на боледување на товар на работодавач;
- Исплата на боледување на товар на Фондот за здравствено осигурување;
- Практични примери.

ЧЕТВРТ  ДЕЛ

- Надоместоци на трошоци поврзани со работата
- Дневници за службени патувања - пропишан износ, Уредба за службени 
  патувања во странство, сметководствен и даночен третман, потребна 
  документација и пресметка;
- Надомест за користење на сопствен автомобил за потреби на работодавачот – 
  пропишан износ, сметководствен и даночен третман, потребна документација 
  и  пресметка;
- Регрес за годишен одмор и новогодишен надомест - пропишан износ, 
  сметководствен и даночен третман, потребна документација и пресметка;
- Надомест за одвоен живот – пропишан износ, сметководствен и даночен 
  третман, потребна документација и пресметка;
- Теренски додаток - пропишан износ, сметководствен и даночен третман, 
  потребна документација и пресметка;
- Практични примери.

Предавачи:

- Сашка Бошковска-Богдановска, овластен ревизор, овластен сметководител и овластен проценител во „БДО“ ДОО - Скопје, со практично работно искуство во областа на ревизија, сметководство, даноци и пресметка на плати и
- Викторија Спасовска, правен консултант во „Консалтинг Интер Груп“, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од деловното и трудовото право.

Учесниците на работилницата ќе добијат соодветен работен материјал и сертификат за учество.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 22.5.2018 година.

Во прилог: - Агенда за предавањата;
                   - Пријавен лист.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права