ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 27 ОД 6 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)Врз основа на член 15 од Законот за адвокатура („Службен весник на РМ“ бр. 80/92) и член 25 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, на 40-то Годишно собрание одржано на 27.3.1993 година, Адвокатската комора на Република Македонија ја донесе, а Управниот одбор на АКРСМ врз основа на член 34 став 2 точка 5 од Законот за адвокатура („Службен весник на РМ“ бр. 59/02) и член 23 став 1 алинеја 1 од Статутот на АКРСМ, со своја Одлука на седница одржана на ден 28 јануари 2019 година го утврди пречистениот текст на

- Тарифа за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите

Пречистениот текст на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите ги опфаќа:

Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр. 13 од 8.2.2017 година), Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РСМ“ бр. 189 од 13.9.2019 година) и Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите („Службен весник на РСМ“ бр. 262 од 19.12.2019 година) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје