Галерија - Центар за едукација

Центар за едукација - Галерија

Дводневен семинар на тема: „КВАЛИТАТИВНО УЧЕСТВО НА ДЕЛОВНИТЕ АСИСТЕНТИ ВО СОГЛАСНОСТ           СО ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ, КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ И ВОДЕЊЕ СОПСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ВО РАМКИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОЦЕСИ“ (13-14.02.2018)

 

Еднодневен семинар на тема: „CONTENT MARKETING - како да го добиете најдоброто од дигиталната комуникација“ (09.02.2018)

Акредитирана тренинг-обука на тема: „ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ  (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007“  (1-2.02.2018)

Еднодневен семинар на тема: „ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ“ (30.01.2018)

Советување на тема: „ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (е-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)“ (26-28.01.2018)

Еднодневен семинар на тема: „МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК“  (25.01.2018)

 

Еднодневен семинар на тема: „РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ И ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС“ (23.01.2018) 

Дводневен семинар на тема: „КВАЛИТАТИВНО УЧЕСТВО НА ДЕЛОВНИТЕ АСИСТЕНТИ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ“ (16-17.01.2018) 

Дводневен семинар на тема: „ВОВЕД ВО ЕТИЧКО ХАКИРАЊЕ“ (3-4.10.2017)

Еднодневен семинар на тема: „УСПЕШНО ПОДГОТВУВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОНУДИ, КОРИСТЕЊЕ НА ЕСЈН-АЛАТКИ И МОДУЛИ (ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ, ДИГИТАЛНО ПОТПИШУВАЊЕ, Е-АУКЦИИ/КОНЕЧНА ЦЕНА), ТЕНДЕРСКО ДОСИЕ, МОДУЛ ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ“ (3.10.2017)

 

Еднодневен семинар на тема: „ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИТЕ ДОКАЗИ“ (29.9.2017)

Еднодневен семинар на тема: „НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО“ (28.9.2017)

Еднодневен семинар на тема: „СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА“ (28.9.2017)

Еднодневна работилница на тема: „ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ДАНОЧНИ И УПРАВУВАЧКИ ЦЕЛИ ПО СОПСТВЕНА МЕРКА)“ (26.9.2017)

Советување на тема: „ПРАВНИ НОРМИ ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗА КОИ НАЈЧЕСТО СЕ УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И СЕ ПРЕЗЕМЕНИ УПРАВНИ МЕРКИ, ИЗДАДЕНИ СЕ ПРЕКРШОЧНИ НАЛОЗИ И ИЗРЕЧЕНИ САКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ“ (20-24.9.2017 Братислава, Словачка)

 

Еднодневен семинар на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ“ (14.9.2017)

Дводневен семинар на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА СЛЕДЕЊЕ НА УЧИНОКОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ – ЧЕКОРИ КОИ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОДРЖЛИВ СИСТЕМ НА ТРГОВСКА ОСНОВА“ (12-13.9.2017)

Тренинг-обука на тема: „КРЕИРАЊЕ НА ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ КАКО ВАЖЕН МЕХАНИЗАМ ЗА РАЗВОЈ“ (29.6-2.7.2017)

     

Еднодневен семинар на тема: „МЕНИЦИ И МЕНИЧНИ ДЕЈСТВИЈА“ (29.6.2017)

        

Еднодневен семинар на тема: „ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА СО ПРИМЕНА НА EXCEL“ (28.6.2017)

        

Eднодневен семинар на тема: „ГОДИШЕН ОДМОР, ТРАЕЊЕ, СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО, ПРАВО НА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ, КОРИСТЕЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА НЕИСКОРИСТЕНИОТ ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР, ПРИНУДЕН ОДМОР, ЧЛ. 78 ОД ЗРО И ПОСТАПКА ПРИ ОТКАЗ ОД ДЕЛОВНИ ПРИЧИНИ, ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, АНЕКС НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, ПРИЧИНИ ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ПОСТАПКА ПРЕД РАБОТОДАВАЧ КАКО УСЛОВ ЗА СУДСКА ЗАШТИТА“ (23.6.2017)

         

Eднодневен семинар на тема: „Водење на е-деловодник и негово усогласување со рачно водење на деловодник имплементирајќи ги најновите измени на Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 41/14, 72/15, 148/15, 169/15 и 172/15) преку практични примери за затварање на деловодник, отварање нови броеви во деловодник, поврзување на броеви од минатата година со нови броеви во тековната година, како и појаснување на начинот на започнување на водење на деловодник и останати поврзани деловодни книги“ (22.6.2017)

          

 

Еднодневен семинар на тема: „УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНА МАТЕРИЈАЛНА И КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ НА ОСНОВАЧИТЕ И УПРАВИТЕЛИТЕ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ВО СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ, КАКО ОСНОВА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ“ (14.6.2017)

              

Бесплатен еднодневен семинар на тема: „НАЈЧЕСТИТЕ ПОВРЕДИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ“ (6.6.2017)

 

             

 

Еднодневен семинар на тема: „RBT-RISK BASED THINKING - УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА АНАЛИЗИ/РАЗМИСЛУВАЊА ЗА МОЖНИ РИЗИЦИ“ (31.5.2017)

 

               

 

Тренинг-обука на тема: „ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРОДАЖБА“ (11.4-23.5.2017)

 

               

 

Еднодневен семинар на тема: „ОСНОВИ НА КОНТРОЛИНГОТ ВО ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ“ (27.4.2017)

 

              

 

Еднодневен семинар: „Водење на е-деловодник и негово усогласување со рачно водење на деловодник имплементирајќи ги најновите измени на Законот за архивски материјал  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 41/14, 72/15, 148/15, 169/15 и 172/15) преку практични примери за затварање на деловодник, отварање нови броеви во деловодник, поврзување на броеви од минатата година со нови броеви во тековната година, како и појаснување на начинот на започнување на водење на деловодник и останати поврзани деловодни книги“ (11.4.2017)

 

             

 

БЕСПЛАТЕН еднодневен семинар на тема: „ПОСТАПУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОД ПРИВАТНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ“ (18.4.2016)

 

Бесплатна презентација на тема: „ОФИЦИЈАЛНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ - ПРИДОБИВКИ ЗА КОМПАНИИТЕ“  ( 15.4.2016 година )

 

Интерна обука во Раде Кончар ТЕП на тема:
„ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НИВНО ПРАВИЛНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ, ЧИТАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ“
(17.2-4.3.2016 година)

  

 

Eднодневен семинар: ,,ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НОВИНИТЕ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ И НАСОКИ ЗА НИВНО ПРАВИЛНО СПРОВЕДУВАЊЕ“ (9 февруари 2016 година)

Советување на тема: „МОЖНОСТИ И НАЧИНИ НА НАПЛАТА НА СПОРНИТЕ ПОБАРУВАЊА
ОД ДОМАШНИТЕ И СТРАНСКИТЕ ПАРТНЕРИ“
(12-14 ноември 2015 година
Хотел „Парк“ – Белград, Р. Србија /www.hotelparkbeograd.rs)

Еднодневен семинар: „Електронски јавни набавки - задолжително користење“

(03 септември 2015 година, Стопанска комора на Македонија)

 Дводневен  семинар: „Што се може да очекувате од измените и преминувањето во ISO 9001:2015 И ISO 14001:2015

(16 -17 септември 2015 година, Стопанска комора на Македонија)

Еднодневен семинар: „Обврските на работодавачите поврзани со превенција и справување со професионални болести и повреди при работа“

(17 септември 2015 година, Стопанска комора на Македонија)

Еднодневен семинар: „Менаџирање со одржување на техничкиот систем”

(29 септември 2015 година, Стопанска комора на Македонија) Еднодневен семинар: „Новини во  ЗАКОНОТ  ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ со практични примери на член 32а(reverse charge) и подзаконските акти кои произлегуваат од законот’’

(30 септември 2015 година, Стопанска комора на Македонија)

Бесплатен дводневен тренинг со Сем Вакнин „Како да се справите со тешките вработени и вештини за работење со странски пазари”

(01 и 02 октомври 2015 година, Стопанска комора на Македонија)

Еднодневна работилница на тема: „Практична обука за Благајничко работење, благајнички извештај - задолжителна деловна книга“

(14 октомври 2015 година, Стопанска комора на Македонија)

 


Еднодневна работилница на тема: „ОДНОС КОМПАНИЈА-МЕДИУМИ“ Како производот да стане вест?

  (17 ноември 2015 година, Стопанска комора на Македонија)

 

 

Дел од коментарите на учесниците на семинарот:

 „Одлична обука-со конкретни примери. Предавачот успешно го пренесе своето богато искуство.“ Наташа Савова, Стопанска Банка Ад Битола:

„Добро искористено време со добронамерни совети од страна на предавачот.“ Тони Насев, Рудине ММ Скопје

„Семинарот во целост ги исполни моите очекувања, беше неформален, динамичен и интерактивен. Низ практични примери научив многу новини.“ Катерина Бакалова, Дрекселмајер Кавадарци

„Обуката беше организиран мошне добро. Ми се допадна непосредноста на предавачот, неговите примери беа јасни и концизни.“ Душица Неделкоска, Витаминка Прилеп


 


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права