Донесени подзаконски акти на Законот за супервизија на осигурување, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 170 од 16 август 2019 годинаДонесени подзаконски акти на Законот за супервизија на осигурување, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 170 од 16 август 2019 година:

Врз основа на член 158-s точка 1), член 74 точки 1, 2, 3, 5 и 9, а во врска со чл. 68, 69, 71 и 122 став (1) точки 1), 2) и 3) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 198/2018) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување ги донесe следните правилници:

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ДЕТАЛНА СОДРЖИНА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА НА ПОТВРДАТА НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОВИТЕ И ОПИСОТ НА СТАВКИ ШТО ЌЕ СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ ПРЕСМЕТКА НА КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОНТЕН ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје