28.05.2018 (Семинар)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

29.05.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: ПЛАТА И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

29.05.2018 (Семинар)
Организација на логистичка поддршка, контрола на работните активности и планови, управување со call центри, телефонска продажба и cold calls, агентска продажба и унапредување на комуникациски канали

30.05.2018 (Семинар)
ЕМПАТИЧНА ПРОДАЖБА - Нова перспектива на продажбата

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

31.05.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИ – МОДЕЛИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ

31.05.2018 (Инфо сесија)
ЈАВНО-ПРИВАТЕН ДИЈАЛОГ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НАДЗОР НАД ПАЗАРОТ

11.06.2018 (Саем)
САЕМ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ГРАДСКА ЧИСТОТА „TECMA 2018“

11.06.2018 (Семинар)
АНАЛИЗА НА МРЕЖНИОТ СООБРАЌАЈ СО ПОМОШ НА АЛАТКАТА WIRESHARK

12.06.2018 (Семинар)
ДИГИТАЛЕН ПР – КРЕИРАЊЕ ВЕСТИ СО ВРЕДНОСТ

12.06.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ во рамки на "CeBIT", 12-15 јуни 2018 Хановер, Германија

12.06.2018 (Форум)
„MINEX EUROPE 2018“- 3. ЕВРОПСКИ ФОРУМ ЗА РУДАРСТВО И ИСТРАЖУВАЊЕ - 12-14.06.2018 СКОПЈЕ

13.06.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар:RBT-RISK BASED THINKING - УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА АНАЛИЗИ/РАЗМИСЛУВАЊА ЗА МОЖНИ РИЗИЦИ

19.06.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ЕНЕГРА 2018“ 21 јуни 2018 Сараево, БиХ

20.06.2018 (Семинар)
Судски спорови кои произлегуваат од постапките пред управните органи поврзани со Законот за приватизација на градежно земјиште, Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и Законот за денационализација

21.06.2018 (Семинар)
Eднодневен семинар:ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

21.06.2018 (Семинар)
СОВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЈА

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Податоци за дејноста

Здружение на метална и електроиндустрија


                Економски движењаза металнаи електроиндустрија 2017 год

Металната иелектроиндустријата претставува комплементарна изаокружена технолошка целина вонационалната економија и се од посебно значење за развојот на земјата.Производите на металната иелектроиндустријата имаат карактер на трајни потрошнидобра и се одинвестиционо значење, а дел од производството е наменето за широкапотрошувачка.

Во Здружението на металнатаи електроиндустријата членуваатфирми репрезенти од дејностите: производство на металнипроизводи вометалопреработувачката фаза, производство на машини иуреди,производство на електрични машини и апарати, производство намоторни возила ипроизводство на други сообраќајни средства и опрема затранспорт.

Во овие дејности инсталиранисе повеќе капацитети за преработка на основните метали во повисок степен нафинализација, како што се, специјални алатни машини-роботи, разни видови на машини, алати инивни делови, челичниконструкции,мостови и нивни делови, процесна нестандардна опрема за енергетскиобјекти, металургија, хемиска индустрија,прехранбена индустрија и другаиндустрија, производиза градежништвото (арматурни мрежи, алуминиумски прозорци и врати, заштитниврати,жичани производи), апарати на цврсти горива и камини, пумпи за течни флуиди и нивниделови, апаратиза домаќиндството, за хотели и ресторани, медицинска опрема и помагала, енергетска опрема (разни видовина трансформатори, енергетски кабли, колектори за соларна енергија, табли,плочи, пултови и ормани, контактори и релеи),разнивидови на бојлерипоцинкувани, емајлирани од росфрај, делови за моторни и шинскивозила, опремазатранспорт,стартероловни акумулатори, машинии апарати за филтрирање и пречистување на течност и гас, електроника и деловиза автомобилскатаиндустрија, автобуси и надградба настопански возила.

Во фазата на преструктуирањепреку процесите на приватизација, како и при странскивложувања преку Greenfield инвестиции во изминатиот период остварени се значајни странски вложувањаво производството на делови за автомобилскатаиндустрија, автобуси, сопирачкаопрема за шински возила, ,стандардна и нестандардна опрема, трансформатори,оловни стартер акумулатори,во преработка и конфекционирање на арматурно железо машинии апарати за филтрирање и пречистување на течност и гас, електроника заавтомобилскатаиндустрија, делови за моторни возила и други производи.

Долгогодишните вложувања водомашните компании и новите странски инвестиции во овие гранки овозможија дапродолжат позитивните трендови во делот на производствотo иразмената со странство. Така, овој сектор го зголеми учеството во БДП,а во структурата на физичкиотобем на индустриското производство на ниво наиндустијата и рударствотоовие го зголеми учеството од 21,23% во 2016година на 26,03% во 2017 година, а во вкупниот извоз на земјата во од 29,54% 2016 година е зголемен на 30,24% во 2017 година. Над 80% одпроизводството сепласира во земјите на ЕУ, поранешните ЈУ-републики,Југоисточна Европа, САД идруги земји, а останатиот дел на домашниот пазар. Ваквите резултати се остварени во период на глобална и регионална економскакриза.

 

 

Индекс на индустриско производство

                2017/2016                              

 

Вкупно 100,2                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Производство на фабрикуваниметални производи                                                                                        106,7

Производство на електричнаопрема

                112,7

Производство на машини иуреди

113,5

Производство на моторнивозила     

                102,4

Производство на останатаопрема за

транспорт                                                                             

                68,1

               

Учествоо структура на индустриски производство

 

Производство на фабрикувани метални производи        2,39 %

Производство на електрична опрема                                                5,59%                          

Производство на машини иуреди                                      10,93 %

Производство на моторнивозила                                      6,49 %

Производство на останатаопрема за              

Транспорт                                                                                                         0,44 %                         

                                                               

Вкупнометална иелектроиндустрија                            26,03%

Извоз и увоз според дејности метална иелектроиндустрија за 2017 год

IZVOZ

 

 

UVOZ

 

 

U~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvoz

oddel

oddel naziv

KG

vrednost vo SAD $

vrednost vo EUR

KG

vrednost vo SAD $

vrednost vo EUR

25

Gotovi metalni proizvodi, osven ma{ini i oprema

33.540.915

57.129.190

50.418.461

48.918.897

160.729.902

141.788.194

1,01

2,08

26

Kompjuteri, elektronski i opti~ki proizvodi

1.214.164

54.832.636

48.568.804

4.966.003

341.688.461

301.106.624

0,97

4,43

27

Elektri~na oprema

48.108.408

354.881.225

312.074.106

57.107.352

554.828.731

488.761.656

6,26

7,19

28

Ma{ini i oprema, nespomnati na drugo mesto

15.924.568

639.099.809

565.361.802

48.313.228

414.882.819

366.327.293

11,27

5,37

29

Motorni vozila, prikolki i poluprikolki

36.396.127

643.253.124

567.298.445

74.930.221

411.900.953

363.829.285

11,34

5,34

30

Ostanata oprema za transport

892.729

15.261.940

13.479.495

2.771.557

28.016.680

25.560.372

0,27

0,36

 

 

 

Вкупно метална и електроиндустрија

 

1.764.457.924

 

 

1.912.047.446

 

30,24

24,77

 

 

 

 

vkupno

3.102.363.880

5.671.465.916

5.007.195.976

6.000.342.691

7.719.851.593

6.824.916.449

100,00

100,00

 

Во изминатите годиниперманентно растат извозните активности на компаниите со што за 2017 годинаметалопреработувачката и електроиндустријата остварија извоз од 1.764.457.924 САД долари, а најголем извоз оствари производството намоторни возила од 643.252.124 САД долари ипроизводството на мaшини и опрема, од 639.099.809 САД долари.

Според статистичките податоци, над 80%од производството се пласира во земјите на ЕУ, поранешните ЈУ-републики,Југоисточна Европа, САД и други земји, а останатиот дел на домашниот пазар.

Пазарите на Европската унија немаат големи бариери замакедонските производи од металната и електроиндустријата, но, како главна пречка што оневозможуваат некои производи од металната иелектроиндустријата да влезат на пазарите на ЕУ претставува се` уштенедоволното воведување на потребните стандарди кои се бараат за секој производ.

Најзастапени производи во извозот се:машини и апарати за филтрирање и пречистување на течност и гас, електроника заавтомобилскатаиндустрија, табли, плочи, пултови и ормани, автобуси, делови замоторни возила и делови за каросерии, челични конструкции, решеткасти столбовии нивни делови, бојлери,електрични проводници-кабли, жичани производи, шпоретина цврсто гориво и уредиза загревање, акомулатори и нивни птримарни келии,сопирачка опрема за шинскивозила, пумпи и нивни делови, медицинска опрема,трансформатори, апарати зазаштита на електрични струјни кола, разни видови намашини, печатени кола идруги производи.

Број на активнисубјекти според податоци од Бизнис мрежа од Централен регистар во овие дејностисе 1264 стопански субјекти

 


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права