Informata themelore

Shoqata e elektroindustrisë dhe metaleve


 Shoqata e elektroindustrise dhe metaleve

 Ne shoqaten e elektroindustrise dhe te metaleve jane anetare rreth 120 ndermarrje,reprezente nga veprimtarite:

-Prodhim i produkteve te metaleve ne fazen metaloperpunuese,pervec makinave dhe pajisjeve;

-prodhim i pajisjeve per zyra;

-prodhim i pajisjeve dhe aparateve elektrike,te papermendura ne vend tjeter;

-prodhim i pajisjeve per radoio,televizore dhe pajisje te tjera te komunikacionit dhe aparateve;

-prodhim i instrumenteve precise medicinale dhe optike dhe oreve;

-prodhim i automjeteve motorike,remorkiove dhe gjysemremorkiove;

-prodhim i mjeteve tjera te komunikacionit

 Qellimet dhe detyrat kryesore  ne punen e Shoqates

 Shqyrtohen ceshtje ne lidhje me avancimin e punes dhe zgjidhjen e problemeve rrjedhese ne veprimtari,ben propaganda ekonomike,i pershtat kundershtimet e paraqitura dhe interesat e ndryshem ne kuader te veprimtarise se saj,nxjer konkluzione dhe propozon masa qe jane ne interes te pergjithshem,shqyrton propozime te ligjeve dhe dispozitave tjera dhe ngren iniciativa per ndryshim dhe plotesim te ligjeve dhe neneve nenligjore,inicion dhe realizon bashkepunim ne interes te perbashket te aneterve nga shoqatat tjera dhe bashkepunim nderkombetar,punon ne implementim te rregullave dhe standardeve evropiane etj.

Ne seancen konstituive te Shoqates se elektroindustrise dhe metaleve te mbajtur me 24.02.2005,eshte zgjedhur  Keshilli Drejtues prej 19 anetareve.Kryetari i KD te Shoqates  eshte Ace Antevski,”Rade Koncar-servis”-Shkup,kurse zevendes

kryetar z.Kire Hristov,”Aldemik”ShA-Strumice

Shoqata punon ne pajtim me Rregullat per organizim dhe menyren  per  pune te Shoqates te elektroindustrise dhe metaleve.

Ne kuader te elektoindustrise jane formuar Grupacioni i elektroindustrise,Gruapcioni i industrise automobilistike dhe Grupacioni i ashensoreve.

Kontakt persononi: Vojkan Nikolovski
tel: (02) 3244068
fax:(02) 3244088
e-mail: vojkan@mchamber.mk
Kontakt adresa:Oda ekonomike e Maqedonise rr.Dimitrie Cupovski,13 1000 Shkup

 Call Center: (02) 15015

 


 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara