'
Стопанска комора на Македoнија на Facebook
Стопанска комора на Македoнија на Twitter
Стопанска комора на Македoнија на YouTube
Стопанска комора на Македoнија на YouTube
15.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:„НАЈВАЖНИ НОВИНИ СО ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ, ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА“

16.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар “Основни карактеристики на осигурувањето и значењето за заштита на бизнисот“ - Битола

17.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема„Основни карактеристики на осигурувањето и значењето за заштита на бизнисот“ -Прилеп

17.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: “Основни карактеристики на осигурувањето и значењето за заштита на бизнисот“ - Штип

18.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: "ДАНОК НА ДОБИВКА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ И МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА РАСХОДИТЕ НАСТАНАТИ ВО ДЕЛОВНАТА 2015 ГОДИНА – ПОВРЗАНИ ИЛИ НЕ СО ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ НА СУБЈЕКТОТ"

19.02.2016 (Семинар)
Eднодневен семинар:„КОНСТРУИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И ИЗРАБOТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕРСКИОТ СИСТЕМ ЗА ИНЖЕНЕРСКО ПРОЕКТИРАЊЕ SOLIDWORKS“

25.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:„ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПРИ ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО ВРСКА СО ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНO ЗЕМЈИШТE“

26.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:„ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ВО ФАЗА НА ПРОЕКТИРАЊЕ НА РАБОТНАТА СРЕДИНА“ („Службен весник на РМ“, бр. 53 од 11.4.2013 година)

26.02.2016 (Конференција)
Меѓународна конференција и саем ,,Новите технологии во образованието“ 26-27 февруари 2016 година, Белград, Србија

29.02.2016 (Тренинг обука)
Еднодневна обука на тема:„БИЗНИС-ЛОГИСТИКА – УПРАВУВАЊЕ СО СИНЏИРОТ НА СНАБДУВАЊЕ“

03.03.2016 (Саем)
„HoReCa 2016“ и „WEDDING SHOW“ 3-6 март 2016 година,Тирана- Албанија

15.03.2016 (Бизнис средби)
Бизнис-средби на Саемот за европско договарање и инженерство „ESEF“, Утрехт, Холандија

05.04.2016 (Саем)
Саем и конференција на тема: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

07.04.2016 (Бизнис средби)
Бизнис-средби „INDUSTRYMATCHMAKING – IMM 2016“ Софија, Република Бугарија

11.04.2016 (Саем)
„БАУМА 2016“ - 31. Меѓународен стручен саем за градежни машини, машини за градежни материјали, рударски машини, градежни возила и алати

18.04.2016 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „THE FUTURE OF BUILDING“

26.08.2016 (Саем)
3. ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА БИЗНИС И РЕКРЕАТИВЕН ТУРИЗАМ (CXSRITE) 2016

Членки на Здружението

Членови на Здружение на сообраќајот


2 / 5© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права