НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
21.02.2020
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 38 ОД 14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 26 став 4 од Законот за девизното работење („Службен вес ...

21.02.2020
ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРОМЕНАТА, БРИШЕЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, НАЧИНОТ ЗА РАКУВАЊЕ, УПОТРЕБАТА, ОБЈАВУВАЊЕТО И ЧУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ТУТУН („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 38 ОД 14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за тутутн, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 27/20), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, до ...

21.02.2020
ОБЈАВА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 38 ОД 14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА):
Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на образованието, науката и технологијата, потпишан на 16 февруари 2015 година во Скопје и ратификуван во Собранието на ...

21.02.2020
ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА, ОСВЕН ОД ТВРДА ГУМА, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО ИЛИ ОД ЧЕЛИК И ИЗОЛАЦИОНИ ДЕЛОВИ ОД КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 41 ОД 15 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Р ...

21.02.2020
ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ ЗА 2020 ГОДИНА МАТЕРИЈАЛИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 41 ОД 15 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 76а став (7) од Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, донесе- П ...

21.02.2020
РЕШЕНИЈА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 46 ОД 18 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна М ...

21.02.2020
НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПРОЕКТИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 46 ОД 18 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 39 став (3) од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), министерот за локална самоуправа, донесе- Правилник за поста ...

24.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 42 ОД 16 февруари 2020 ГОДИНА)
Со измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се регулира дека операторите кои реемитуваат програмски сервиси на домашни и странски радиодифузери ги реемитуваат програмските сервиси на домашните и стра ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје