23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Податоци за дејноста

Здружение на сообраќајот


Тежиштето на активностите на Здружението е унапредување на вкупните односи во областа на сообраќајот, а особено:

- разгледување на прашања од тековната проблематика со предлагање на мерки за надминување на негативните состојби и тенденции, 
-  усогласување на пројавените спротивности и различни интереси во рамките на одделните дејности,
- разгледува предлози на закони и други прописи и дава мислења по истите;
- иницира и остварува соработка со надлежните органи и институции во земјата и странство и ги застапува интересите на членовите на Здружението и на одделните групации;
- ги координира активностите за организиран настап на семинари, конгреси и други  манифестации во земјата и во странство;
- поттикнува  имплементацијата на европските правила и стандарди;
- остварува други активности што заеднички ќе ги договорат членките.

СОСТОЈБИ ВО ДЕЈНОСТА
Бројот на вработените во секторот транспорт и логистика, во вкупно вработените на ниво на државата во последните неколку години се движи околу 8% до 9%.

Во вкупниот превоз на стоки во Република Македонија, товарниот патен транспорт во последните десет години учествува просечно 90%, додека железничкиот транспорт учествува само 10%.

Моменталната вкупна должина на патната мрежа во Македонија изнесува 10.600 км: 6.830 км или 64,5% од неа се локални патишта, 2.820 км или 26,5% се регионлни патишта, а 950 км или 9% се автопати. Најзначаен автопат е меѓународниот автопат E-75. Неговата вкупна должина во Македонија изнесува 201 км. Поминува низ централниот дел и претставува главна артерија на патната мрежа на земјата.

Железничкиот систем на територијата на Република Македонија егзистира од далечната 1873 година со пуштање на пругата Солун - Скопје. Согласно уредбите на ЕУ, во 2007 година ЈП „Македонски железници“ - Скопје се подели на два независни правни субјекта и тоа: ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје (со основна дејност организирање и регулирање на железничкиот сообраќај; раководење со системите за регулирање и безбедност; управување, изградба, ремонт, одржување и заштита на железничката инфраструктура) и „Македонски железници Транспорт“ АД - Скопје (чија основна дејност е превоз на стока и патници). Железничката мрежа има 699 км пруга. „Македонски железници Транспорт“ АД - Скопје поседува околу 1500 товарни вагони, 75 патнички вагони, 40 дизел и 16 електролокомотиви. Покрај тоа, во возниот парк има 11 дизел моторни возови и 4 електромоторни возови.

Врзано за воздушниот сообраќај, во Македонија има два меѓународни аеродрома, во Охрид и во Скопје. Аеродромот „Александар Велики“ во Скопје го користат 90% од патниците, а аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид го користат 10% од патниците.

ФИЗИЧКИ  ОБЕМ НА СООБРАЌАЈНИ УСЛУГИ
Споредба за периодот јануари – декември 2016 со истиот период 2015

 

Р.бр

Сообраќајна гранка

П е р и о д

 

Раст/Пад

Јануари – декември 2015

Јануари – декември 2016

I.

Патен

 

1.

Патници –вкупно (000)

    -национален

    -меѓународен

8.074

7.221

-10,6%

7.244

6.468

-10,3%

830

753

-9,3%

2.

Патнички КМ-вкупно (мил.)

 - национален

 - меѓународен

1.248

1.101

-11,8%

632

582

-8,0%

616

519

-15,8%

3.

Патен превоз на стоки – вкупно (000 тони)

-  за сопствени потреби

-  за трети лица

36.513

51.308

+40,5%

23.365

35.854

+53,4%

13.148

15.454

+17,5%

4.

Тонски км во превоз на стока – вкупно (мил)

-  за сопствени потреби

-  за трети лица

6.759

6.946

+2,7%

1.632

1.586

-2,8%

5.127

5.360

+4,5%

II.

Градско-приградски превоз, вкупно (000)

80.316

76.302

-5,0%

III.

Железнички

 

1.

Патници –вкупно (000)

    -национален

    -меѓународен

1.022

663

-35,1%

1.013

660

-34,8%

9

3

-66,7%

2.

Патнички КМ-вкупно (мил.)

 - национален

 - меѓународен

178

84

-52,8%

178

84

-52,8%

0

0

/

3.

Превезена стока вкупно (000 тони)

- национален

 - меѓународен

1.566

1.356

-13,4%

52

44

-15,4%

1.514

1.312

-13,3%

4.

Тонски км во превоз на стока – вкупно (мил)

- национален

- меѓународен

278

222

-10,2%

2

3

+50%

276

219

-20,7%

IV.

Воздухопловен сообраќај

 

1.

Патници вкупно

-       испратени

-       пристигнати

1.552.137

1.788.233

+15,2%

785.645

904.879

+15,2%

766.492

883.354

+15,3%

2.

Превезена стока – вкупно (000 тони)

-       испратени

-       пристигнати

2.340

2.617

+11,8%

881

1.030

+16,9%

1.459

1.587

+8,7%

3.

Превезена пошта– вкупно (000 тони)

308

325

+5,5%

 

Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт лице : Билјана Пеева-Ѓуриќ
Тел: (02) 3244034 Факс:(02) 3244088
Call Центар : (02) 15015
E-адреса: biljana@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права