23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

01.02.2018 (Инфо сесија)
ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈ, УНАПРЕДУВАЊЕ И КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Одлуки и иницијативи

Здружение на кожарско-преработувачката индустрија


Актуелни Иницијативи за нaдминување на отворени прашања

Состојбите укажуваат дека проблемите, кои се лимитирачки фактори за консолидација на секторот по однос на правната регулатива и нејзината имплементација, главно се во следните области:

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување согласно кој, основица за пресметување и плаќање на придонесите, односно основицата за осигурување, не може да биде пониска од 50% од просечна плата по работник во Република Македонија објавена во тековниот месец. Стопанствениците од текстилната и кожарско-преработувачката индустрија укажуваат дека намалувањето на висината на вкупните давачки од платата може да биде за нив реално, само доколку основица за пресметување и плаќање на придонесите, биде 50% од просечната плата во месец декември од тековната за наредната година.

Пресметките покажуваат дека само на овој начин може да се постигне ефектот од намалувањето на висината на придонесите од плата во трудоинтензивните гранки, што се потврдува со пресметките по објавата на најниската основица за плаќање на придонесите од плата за 2010 година, што е за 18% поголема во однос на основицата за 2009 година, секако не поради реалното зголемување на платите, туку како резултат на воведување на концептот на бруто-плати и вклучувањето на исхраната и превозот во истата.

Закон за безбедност на здравјето при работа („Службен весник на РМ“ бр. 92/97)

Задолжителните контроли на работниците, со измена на член 22 од Законот, да не бидат на товар на работодавачот, кој редовно исплатува придонес за здравствено и социјално осигурување за своите вработени, туку на товар на Фондот за здравство, затоа што основните здравствени услуги веќе се платени, или пак да се подмират од средствата кои се издвојуват по основ на професионални заболувања.

Измена на Законот за царинска тарифа

Конкурентноста на домашното производство е клучен фактор за опстојување и проширување на пласманот на домашниот и странскиот пазар. Во тој контекст, уште еднаш се побара измена на Законот за царинска тарифа, со намалување на царинската стапка кај одредени суровини и репроматеријали кои се користат во кожарско преработувачката индустрија.
Пр. Суровата кожа под тарифен број 4102109000 не подлежи на царински давачки, Но, производителите во одделни случаи увезуваат сурова овчка кожа, на која за разлика од вообичаената за работа, има извршено поголем степен на конзервација неопходен за заштита од распаѓање на кожата поради подолг период на транспорт. Овој повисок степен на конзервација не значи дека кожата е штавена, поради што таа треба да се декларира како сурова кожа и да не шподлежи на плажање царински давачки.

СООДВЕТНА ЗАШТИТА ОД УВОЗ

Во функција на соодветна заштита од увоз, исто така, преку единствената бариера - квалитетот, се инсистира на доследна примена на донесениот правилник за квалитет за кожарско-преработувачката индустрија:

Правилникот за начинот на етикетирањето на материјалите што се користат во главните компоненти на обувките што им се продаават на потрошувачите.

Воведување антидампиншка царина за обувките произведени во НР Кина

На седницата на Советот на ЕУ од 22 декември 2009 е потврдено продолжување на антидампишката давачка за сите видови на обувки со кожниот горен дел, освен спортските обувки, обувки на кои е применета специјална трхнологија, влечки и други обувки за внатрешната употреба произведени во НР Кина, Виетнам и Макао. Вредност на антидампишката давачка е од 9,7% до 16,5 %, ад валорем давачката / ЕЗ L 352 од 30.12.2009

Студиите на Комисијата покажуваа дека овие давачки ги постигнале своите цели. Откако тие беа најавени, учеството на кинеските и виетнамските увози се стабилизира на околу 30% од европскиот пазар со обувки со горен дел од кожа и европските производители го задржаа учеството од 40-45%. Според ЕУ примената на давачките (кои не се однесуваат за спортските обувки, кои практично повеќе не се произведуваат во Европа) е зголемена за само 1,50 евра на просечната увозна цена на пар на чевли од околу 10 евра, споредена со многу поголемата продажна цена во продавниците.

Според Комисијата доколку се отстранат мерките во оваа фаза би довело до зголемување на дампингот и штетата – и потенцијално запирање на процесот на адаптирање на една индустрија која што вработува над 260.000 работници во ЕУ.

Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт лице : Сашо Деспотоски
Тел: (02) 3244089 Факс:(02) 3244088
Call Центар : (02) 15015
E-адреса:saso@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права